Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2009

Можливосі постмодернізму як методології в сучасному державному управлінні

Розглядаються особливості та можливості використання постмодернізму як методології в сучасному державному управлінні. Розкриваються його суперечлива сутність, позитивний інструментальний вплив на управлінську комунікацію та демократизацію державного управління, а також негативні аспекти його використання: гальмування прийняття управлінських рішень, віртуалізація управлінської діяльності, маніпулювання, дестабілізація, створення та підтримка міфів.

докладніше...
Автори: Юрій Сурмін
Номер сторінки: 6

Україно-польські відносини в теоретичній спадщині Юліана Бачинського

Автор статті висвітлює окремі аспекти поглядів видатного українського політичного і державного діяча кінця ХІХ – І третини ХХ ст. Юліана Бачинського на взаємопов’язані проблеми державотворення українців і поляків, їх співжиття в Галичині, відносини між їхніми соціал-демократичними партіями.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 13

Теоретико - методологічні основи аналізу соціополітичного поділу: поняття і види.

У статті здійснений концептуальний аналіз теоретико-методологічних підходів до поняття соціополітичного поділу. Основний акцент зроблено на структурних компонентах поділу, його різновидах та еволюції. Підкреслюється плюралізм перекладів поняття «cleavage» в науковій літературі. Крім того, наведено власну класифікацію соціополітичних поділів та визначено ключові його індикатори.

докладніше...
Номер сторінки: 20

Подвійна виконавча влада: теорія і практика європейського півпрезиденталізму

Проаналізовано поняття „виконавча влада”, „форма державного правління”, „півпрезиденталізм”. Розглянуто півпрезидентські форми державного правління у країнах Європи.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Місцеве самоврядування – необхідні зміни

У статті автор аналізує сучасний стан і характер проблем системи місцевого самоврядування та пропонує можливі шляхи її ефективнішої роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 34

Основні підходи до трактування поняття «політичний режим»

У статті досліджуються різні підходи до визначення поняття «політичний режим», труднощі, з якими стикаються вчені при його дослідженні, значення політичного режиму як характеристики рівня розвитку демократизму в країні. Виділяються основні критерії та підходи для аналізу цього поняття в новітній західній політичній науці. Виявляються основні структурні елементи політичного режиму в сучасних суспільствах.

докладніше...
Номер сторінки: 55

Проблеми становлення національної держави в умовах переходу до демократії

Статтю присвячено аналізу співвідношення таких суспільно-політичних явищ як «націоналізм» і «демократія» у процесі демократичної трансформації. Досліджуються оптимальні моделі та форми правління національної держави в умовах переходу України до демократії: «держава-нація», «нація-держава», президентська та парламентська республіки.

докладніше...
Номер сторінки: 61

Перспективи двопалатного парламенту в Україні

Досліджується світовий досвід функціонування двопалатного парламенту в контексті дискусій стосовно доцільності впровадження бікамералізму в Україні. Аналізуються проекти двопалатного парламенту в Україні, які обговорювалися впродовж 1992–2003 рр. Висуваються конкретні пропозиції стосовно проекту двопалатного парламенту, який запропонував Президент України В. Ющенко.

докладніше...
Номер сторінки: 67

Індексний аналіз інституту президентства за змішаної форми правління в Україні

Статтю присвячено дослідженню місця і ролі інституту президентства за змішаного різновиду республіканської форми правління, яка склалася в Україні з часів здобуття незалежностіі країною. Виокремлення особливостей, що притаманні посаді глави держави, здійснюється за допомогою індексного аналізу президентської влади. Такий спосіб чисельного вимірювання президентських компонентів форми правління передбачає виокремлення низки формальних показників, проаналізувавши які автор робить висновки стосовно обсягу компетенції даного інституту та реального порядок взаємодії вищих органів державної влади.

докладніше...
Номер сторінки: 72

Нормативно-правовий компонент політичної свідомості у контексті формування та розвитку політичної стабільності

Статтю присвячено дослідженню можливостей і наслідків впливу правової свідомості та правової культури на перспективи розвитку політичної стабільності. Обстоюється теза про ціннісну природу правових орієнтацій політичних еліт і мас.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Витязь української духовності і політичної думки України

У статті досліджується суспільно-політична роль Витязя української Духовності, Пророка і першого політолога України в побудові громадянського суспільства в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 93

Аксіологія сприйняття політичних цінностей латиноамериканськими країнами

В статті автор висвітлює особливості сприйняття політичних цінностей латиноамериканськими країнами. Акцентовано увагу, зокрема, на демократичних цінностях, як вагомій складовій політичної культури Латинської Америки.

докладніше...
Автори: Олег Ткач
Номер сторінки: 112

Українська національна ідея в умовах глобалізації

Автор зосереджує увагу на проблемі формування національної ідеї як символічного капіталу й відгуку на виклики глобалізованого сьогодення. З огляду на це в роботі аналізується концепт «Творення хліба». На його основі пропонується філософсько-поетична композиція національної ідеї (національний бренд), що відображає певні світоглядно-ціннісні традиції українського народу.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Громадські формування у галузі політики пам’яті сучасної України

Діяльність громадських формувань є важливою передумовою побудови стабільної розвиненої демократії. У статті розглядаються ті з них, що виступають суб’єктами політики пам’яті у сучасній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 122

Сучасні концепції політичного маркетингу

В статті йдеться про сучасні концептуальні підходи до політичного маркетингу. Розглядається еволюція теорій політичного маркетингу, а також аналізуються новітні теорії, які на практиці застосовуються в сучасних умовах розвитку суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 127

Політичне функціонування як вид політичної діяльності: суть та особливості

Розглянуто політичне функціонування як вид політичної діяльності, визначено його функції, головні групи суб’єктів

докладніше...
Номер сторінки: 133

Трудова міграція з України: системно-теоретичний вимір

У статті автор вперше пропонує розглянути явище трудової міграції крізь призму системного підходу. Обрана методологія подає міграцію як складну композицію, що складається з норм, моделей поведінки, взаємозв’язків, стереотипів та функціонує під впливом зовнішніх/внутрішніх чинників. Використання автором логіки Д. Істона та К. Дойча дозволяє виокремити фактори та умови, котрі впливаючи на міграцію, дійсно, сприятимуть управлінню міграційними стратегіями.

докладніше...
Номер сторінки: 139

Аспекти легітимності зовнішньої політики у глобалізаційному вимірі (європейський досвід)

Стаття присвячена дослідженню питань легітимності зовнішньополітичних рішень в умовах глобального управління. У фокусі уваги процедурні аспекти формування і прийняття рішень у сфері зовнішньої політики Європейського Союзу. Розглядаються науково-теоретичні інтерпретації проблеми так званого “дефіциту демократії” в ЄС з урахуванням особливостей аналізу зовнішньої політики в загальноєвропейському контексті. Представлена спроба виявити чинники легітимізації зовнішньополітичних рішень в Європейському Союзі.

докладніше...
Номер сторінки: 143

Політика східного партнерства ЄС в контексті європейської інтеграції

В роботі автор аналізує ініціативу Східного партнерства як інструменту забезпечення європейської безпеки в контексті чинників, що впливають на її здійснення.

докладніше...
Номер сторінки: 152

Особливості президентських виборів в Аргентині 2008 року

Розглядається період президентських виборів в Аргентині 2008 року. Визначаються нові технології проведення виборів, як вплив на перебіг подій в цілому. Зроблено акцент на головному кандидатові Кристині Киршнер та її програмі.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Трансформація стратегії ядерного залякування після закінчення «холодної війни»

Довгий час ядерну зброю розглядали як релікт «холодної війни», але навіть через 18 років після розпаду Радянського Союзу вона залишається важливим фактором світової політики. Розповсюдження зброї масового знищення вже давно є однією з ключових загроз сучасної міжнародної безпеки. На цьому фоні особливо актуальним є питання про те, що є стимулом отримання ядерного статусу. Неможливо вибрати ефективну стратегію збереження режиму ядерного нерозповсюдження без усвідомлення того, які проблеми необхідно буде вирішувати в першу чергу. В статті розглядається сутність стратегії ядерного залякування і причини її трансформації після закінчення «холодної війни».

докладніше...
Номер сторінки: 161

Трансформація ядерної політики Російської Федерації

За останні роки в світі відбулися глобальні зміни. Вони в значній мірі вплинули на безпеку Росії, а також на її здатність реагувати на виклики сучасного світу. Росія успадкувала від Радянського Союзу ядерний статус. Ядерний арсенал створювався в СРСР під конкретну загрозу прямого воєнного зіткнення із заходом на чолі з США, в умовах певної моделі світового порядку, головною характеристикою якого було протистояння, в тому числі і ядерне, двох світових наддержав. Змінилась модель міжнародних відносин, об'єктивні характеристики стану в ній Росії, і, що, особливо важливо, уявлення Росії про власну безпеку. На основі аналізу офіційних документів Російської Федерації з'ясовуються причини і сутність трансформації ядерної політики держави.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Ключові ідеї системної соціальної психології

В статті викладено ключові ідеї системної соціальної психології. Теорія особистості, теорія малої і великої груп розглядаються як частинні теорії соціального суб’єкта. Розробка цих теорій здійснена на основі методології системного підходу, суть якого полягає у виявленні інваріантів ізоморфних соціальних систем та у конкретизації їх стосовно цих систем – особистості та малої і великої груп. В основу кожної з теорій покладено системний аналіз інваріантних і неінваріантних параметрів названих суб’єктів. Предмет соціальної психології викладено відповідно до вимог системного підходу.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Кримськотатарський національний рух за визнання своїх прав та його особливості

Стаття присвячена розгляду історії та проблем кримськотатарського національного руху в політичному процесі незалежної України.

докладніше...
Номер сторінки: 179

Міжетнічні відносини на Закарпатті: побудова етносоціонічної моделі

У статті аналізуються проблеми міжетнічних відносин на Закарпатті. Дослідження ілюструє результати прикладного застосування етносоціонічної теорії. Автор вказує на відмінність цих результатів від попередніх студій. Акцентується увага на особливому потенціалі етносоціоніки в побудові моделей міжетнічних відносин регіонального, національного та глобального масштабів.

докладніше...
Автори: Михайло Зан
Номер сторінки: 185

«Новий» расизм та ксенофобія в політичному житті західноєвропейських країн

У статті висвітлено основні аспекти існування «нового» расизму та ксенофобії в країнах Західної Європи.

докладніше...
Автори: Оксана Глод
Номер сторінки: 192

Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу)

В статті розкривається роль засобів масової інформації на органи державної влади та місцевого самоврядування, на формування суспільної відкритості їх діяльності. Акцентується увага на особливостях мас-медіа як четвертої влади громадянського суспільства, що має великий вплив на український електорат.

докладніше...
Номер сторінки: 197

Про ймовірне значення символів на прапорі Богдана Хмельницького

У статті обгрунтовано ймовірне значення прадавніх символів – хреста, горизонтального півмісяця та десяти шестикутних зірок у колі на прапорі Богдана Хмельницького, який експонується у Військовому музеї м. Стокгольм.

докладніше...
Номер сторінки: 202

Освіта ХХІ століття: самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейсього інтелектуального простору

У статті досліджено проблеми самовизначення особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Лідерство в культурі педагогічного менеджменту

У статті розглядаються проблеми лідерства й закономірності формування лідерського потенціалу в сучасного педагога. Основний акцент робиться на те, що у сучасній соціокультурній ситуації будь-який педагогічний працівник, незалежно від посади й статусу, повинен мати лідерський потенціал щодо формування особистості нового типу: свободної, незалежної, відповідальної.

докладніше...
Номер сторінки: 214

Зміст і структура компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів

У статті проведено аналіз змісту та структури компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів. Визначено компоненти, які відповідають сформованості компетентності професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки.

докладніше...
Номер сторінки: 220