Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №4 2009

Теукри — біблійні «народи моря

У статті автор досліджує походження,історію та світогляд біблійних «народів моря», спираючись на Святе Письмо, римські, єгипетські, єврейські та інші джерела; аналізує взаємозв'язки між культурами цих народів та праукраїнською мовою й культурою.

докладніше...
Номер сторінки: 6

До питання про необхідність вивчення навчальної дисципліни «Політологія» як обовязкової студентами ВНЗ України.

У статті розглядаються аргументи щодо необхідності вивчення політології як обов’язкової навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах у контексті загального значення цієї науки для розвитку всього українського суспільства. Актуальність поставленої проблеми автор підкріплює прикладами з власної викладацької практики та результатами незалежного зовнішнього оцінювання знань випускників середніх шкіл Українського центру оцінювання якості освіти. докладніше...
Номер сторінки: 13

Підходи до класифікації толерантності в політичній сфері.

У статті аналізується проблема класифікації толерантності в політичній сфері. Автор досліджує різні підходи до розуміння типів і моделей терпимості, а також аналізує їх суттєві ознаки та значення для суспільства.

докладніше...
Автори: Інна Савич
Номер сторінки: 19

Теоретико - методологічні основи дослідження сучасних демократичних підходів у політичній науці: передумови демократизації суспільства

Зазначене дослідження є спробою автора визначити суть, структуру та можливість вдалої реалізації основних передумов демократизації суспільства. В процесі досліджено основні теоретичні засад російських та зарубіжних науковців.Автор визначає два основні підходи до розуміння передумов демократизації: структурний та процедурний підходи. Визначено також основні типи структурних передумов демократизації. У статті наголошується на важливій ролі окремих політичних акторів у прогресі чи регресі демократичних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 23

Проблеми української Конституції та національної безпеки очима викладачів і студентів

У статті представлено та проаналізовано результати загальнонаціонального експертного дослідження громадської думки науково"педагогічної еліти і студентського середовища регіонів України зі стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики України. докладніше...
Номер сторінки: 27

Політико - правові нотатки на полях проекту Конституції Президента України Віктора Ющенка

У статті автор аналізує правові, політичні та історичні аспекти проекту Конституції Президента України Віктора Ющенка, пропонує низку обґрунтованих доповнень/вилучень до /із нього.

докладніше...
Автори: Ігор Бегей
Номер сторінки: 32

Демократизація суспільно-державного розвитку як прагматична орієнтація України на сучасному етапі розвитку українського суспільства

У статті розглянуті процеси демократизації суспільно"державного розвитку та визначені прагматичні напрямки руху українського суспільства в цьому розвитку. Автором зроблено висновок, що за об’єктивними політологічними критеріями Україна може вважатися цілком демократичною країною, оскільки має усі атрибути сучасного демократичного суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Визначальні риси авторитарного політичного режиму: роль «авторитарних послідовників» у його підтримці

У статті досліджуються особливості становлення авторитарного політичного режиму, визначальні характеристики сучасних авторитарних суспільств, психологічний зріз населення авторитарних країн в умовах сьогодення. Виділяються основні критерії визначення та дослідження психології «авторитарних послідовників», як базису для існування сучасних авторитарних політичних режимів.

докладніше...
Номер сторінки: 45

Масовий шахтарський рух в незалежній Україні у період 1990рр. — початку ХХІ ст.

Розглядаються соціально - економічні причини та характер шахтарського руху в незалежній Україні до 2009 року, подається спроба їх систематизації. докладніше...
Номер сторінки: 50

Критерії ефективності політичних компромісів

У статті розглянуті критерії ефективності політичних компромісів, визначено, що проблема компромісу завжди є конкретною і повинна вирішуватися з урахуванням зазначених у статті критеріїв. Підкреслено: компроміс віддзеркалює характер і ступінь зрілості політичних сил і партій. Автор доводить, що компроміс є формою згоди і домовленості у вирішенні питань, які торкаються долі та інтересів всього суспільства незалежно від конкретних політичних розбіжностей.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Політико - економічні концепції трансформаціоністів

У статті розглянуті основні політико-економічні концепції трансформаціоністів. Автор аналізує визначальні аспекти дослідження процесу глобалізації цією науковою школою, дає коротку характеристику їхніх головних особливостей.

докладніше...
Автори: Віта Савич
Номер сторінки: 65

Нові тенденції соціальної політики у сучасному світі

У зазначеній статті аналізуються нові тенденції соціальної політики у сучасному світі. Уточнюється склад суб’єктів соціальної політики. Розглядається сутність соціальної політики як діяльності держави та інших суспільних інститутів у соціальній сфері. З’ясовано такі поняття соціальної політики, як «соціальна функція держави», «соціальна якість», «соціальні показники», «соціальні стандарти». Показано роль некомерційного сектора в соціальній політиці.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу

У статті висувається процесуально-історична концепція політичної культури. На основі цієї концепції розкривається складний процес формування демократичної традиції українського народу. Виокремлюються специфічні риси політичної культури українства. докладніше...
Номер сторінки: 76

Національна ідеологія — основа державно-політичного піднесення за умов глобалізації

Автор розглядає проблеми розвитку національної ідеології за умов виникнення і становлення глобалізації. Здійснено аналіз тенденцій державно-політичного розвитку та впливу міжнародного середовища на його становлення. Запропоновано шляхи застосування досвіду для України.

докладніше...
Номер сторінки: 82

Націонал-самостійницький ідеал як альтернативна політична традиція суспільно - політичної думки України.

У статті проаналізовані погляди на характер національного розвитку прибічників націонал - самостійницьких ідеалів (М. Міхновського, Д. Донцова та М. Сціборського), які запропонували проект творення української державності на засадах націоналізму, розуміючи під нацією спільність людей за етнічною ознакою. Націонал-радикали відкидали демократичний шлях майбутньої Української держави, вважаючи більш оптимальною для національного розвитку автократію. Національно"радикальний напрямок на цьому етапі виразно стверджував, що нормальний розвиток України можливий лише в межах незалежної Соборної Держави.

докладніше...
Номер сторінки: 88

Історіографія і проблеми пошуку місця науки у соціокультурній системі класичних цивілізацій Заходу і Сходу

У статті розглядається історіографія світської духовності, а саме, місця науки у класичних цивілізаціях в контексті системи соціокультурного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 94

Кордонна цивілізація як основа розвитку демократії в Україні

У статті розкривається сутність кордонної цивілізації як основи формування та розвитку демократії в Україні. У специфічних умовах кордонної цивілізації в Україні демократія здатна була виживати тільки на ґрунті розвитку вільної особистості, зрозумілому у найширшому сенсі.

докладніше...
Номер сторінки: 100

ПР - технології у комунікативній політиці ООН

У статті аналізується ПР – забезпечення діяльності ООН. Автор розглядає роль інформування громадськості як чинника формування іміджу цієї організації. У праці зазначається, що ПР – діяльність, забезпечена бюджетом ООН, охоплюють різні технології паблік рилейшнз, спрямовані на різні цільові аудиторії, періодично проводяться масові акції з активним застосуванням потенціалу новітніх комунікаційних технологій, активно використовуються Інтернет – сайти, телебачення, радіомовлення. Авторка зазначає, що сьогодні зусилля ООН спрямовані на консолідацію комунікаційного потенціалу Організації, забезпечення такого становища, при якому всі установи та підрозділи говорили б «одним голосом». Про рівень володіння ООН PR-технологіями свідчать заходи, пов’язані з Саммітом тисячоліття та кампанія, присвячена 600річчю прийняття «Загальної декларації прав людини».

докладніше...
Номер сторінки: 105

Геополітичні суперечності інтеграції України до ЄС

У статті проаналізовані основні геополітичні суперечності, що виникають в процесі інтеграції України до Європейського Союзу. Визначено, що ці чинники меншою мірою залежать від України, а пов’язані з економічною та політичною залежністю України від Росії, а також характером відносин між Російською Федерацією та Європейським Союзом.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Про деякі особливості еволюції системи професійної освіти в умовах глобалізації

У статті автор розглядає інформаційно - комунікаційні особливості еволюції системи професійної освіти в умовах глобалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Афганістан за талібів: народження нової сили

У статті розглядається питання зародження ісламського руху « Талібан» (ІДТ) як політичної сили; розкриваються обставини виникнення цього потужного військово – політичного руху і причини, як зовнішні, так і внутрішні, що сприяють його швидкому становленню та просуванню до влади в афганістані. Позначені також конфліктні процеси в країні, які сприяли виникненню радикальних рухів. докладніше...
Номер сторінки: 120

Соціалізація особистості з фізичними вадами з позиції регулятивно - детерміністської парадигми

Розглянуто адаптацію висунутої нами регулятивно – детерміністської парадигми до соціалізації осіб з фізичними вадами. Це стало можливим, з одного боку, завдяки застосуванню методології системного підходу до соціалізації особистості, а з другого – завдяки концепції Адлера про прагнення особи з фізичними вадами до зверхності як компенсації психічно дискомфортного почуття неповноцінності.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Феномен групового мислення як чинник ризику прийняття політичних рішень

Розглядається сутність феномену групового мислення, визначається його вплив на рівень ризику прийняття політичних рішень. Характеризується метод матриці ризику як продуктивний спосіб вивчення ризиків прийняття політичних рішень.

докладніше...
Номер сторінки: 129

Проблеми маніпуляції свідомістю в політичних процесах: сучасний досвід

У статті розглядаються технології та інструментарій проведення політичних кампаній. Визначаються складові різноманітних маніпуляційних технологій, що впливають на масову свідомість електорату.

докладніше...
Номер сторінки: 134

Кризовий менеджмент, або як подолати кризу та зберегти репутацію?

У статті визначається поняття «криза» та її вплив на репутацію організації, окреслюються етапи розгортання конфлікту та ескалації медіа присутності, розглядаються основні елементи антикризового менеджменту та його три складові «В»: відповідь, винагорода та видужання; наводиться узагальнена модель стадій подолання кризи та практичний приклад застосування антикризових заходів, аналізуються помилки неправильного менеджменту та надаються корисні поради з успішного антикризового менеджменту. докладніше...
Номер сторінки: 138

Комунікація партій як форма реалізації політичного інтересу

У статті розглядаються питання підвищення значення політичних партій у політичній системі для налагодження ефективної політичної комунікації між політичними силами і громадою.

докладніше...
Номер сторінки: 142

Інформаційні технології як інструменти впливу на думку виборців

У статті розглянутий вплив інформаційних технологій, які передбачають використання засобів масової інформації з метою впливу на поведінку виборців у передвиборних кампаніях України.

докладніше...
Номер сторінки: 146

Питання інформаційного забезпечення правової науки: соціально-комунікаційний аспект

Висвітлюються проблемні питання формування системи інформаційного забезпечення правової науки з точки зору соціально-комунікаційного підходу. Характеризуються документний, інформаційний та когнітивний рівні комунікації у сфері права.

докладніше...
Автори: Юлія Пасмор
Номер сторінки: 150

Бібліотечні міфи інформаційного суспільства

Стаття присвячена аналізу ситуації щодо процесів міфотворення та виокремленню в різні групи сучасних бібліотечно-інформаційних міфів. Розглянуто питання репродукції міфів бібліотечної сфери як явища соціальної комунікації, що не тільки відображає дійсність, але й має можливість конструювати її.

докладніше...
Номер сторінки: 155

Теорія ігор у дослідженні конфліктів

Стаття систематизує наукові підходи до дослідження конфліктів з позиції теорії ігор, представляє модель конфлікту з урахуванням символічних факторів та надає перспективи подальшого розвитку теорії ігор в аналізі і прогнозуванні сучасних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 162

Демократичні принципи управління дитячим колективом: «Справедлива спілка» Лоуренса Кольберга

Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти «справедливої спілки» – американської виховної системи, збудованої на демократичних принципах управління дитячим колективом, запропонованої Лоуренсом Кольбергом.

докладніше...
Номер сторінки: 168

Соціально - педагогічні передумови політичної толерантності студентської молоді

У статті розглянуті особливості політичної активності сучасного українського студентства та досліджені соціально-педагогічні можливості формування політичної толерантності в студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 172