Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №1 2010

«Повість минулих літ» Нестора-літописця як видатна пам’ятка риторичної спадщини Київської Русі

В статті розглянуто особливості правової і політичної думки часів Київської Русі, посилаючись на писемне джерело «Повість минулих літ».

докладніше...
Номер сторінки: 11

Інновація як універсальна цінність суспільства.

У статті автор обґрунтовує зміст інновацій як універсальної цінності суспільства, що за своєю сутністю є сукупністю політичних, соціально-економічних, культурно-освітніх, організаційно-управлінських, техніко-технологічних та ін. детермінант інноваційного розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 17

Партійна система України: прогресивні тенденції з регресивним підтекстом.

У статті досліджено тенденції становлення партійної системи України, періодизацію етапів партійного будівництва, позитивні та негативні наслідки ствердження партій як елементів політичної системи.

докладніше...
Номер сторінки: 25

Погляди сучасного студентства на проблему національної ідеї як чинник об’єднання народу в демократичній державі

В статті розглянуто погляди сучасного студентства на національну ідею, як чинник консолідації і демократичних перетворень в сучасному українському суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 31

Проблема політичної інфантильності сучасної молоді і шляхи її подолання

У статті розглядається проблема соціального і політичного інфантилізму як одного з факторів, які формують модель громадянської позиції молоді в сучасній Росії. Досліджено генезис політичного інфантилізму, його історичне, соціокультурне та психологічне коріння, визначено фактори, які формують цей тип поведінки. Аналізуються результати досліджень автора в цій області.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Особливості сучасної утопії як соціально - політичного феномену.

Розглядається феномен утопії на теоретико-світоглядному та практично-політичному рівнях, з’ясовуються особливості розвитку утопічної свідомості у ХХ столітті. Досліджуються антиномії утопія-ідеалізм, утопія-ідеологія, утопія-футурологія, завдяки чому сформульовано специфіку сучасних утопій, вказані їх відмінності від утопій класичного періоду. Окрема увага присвячена аналізу основних різновидів комуністичної утопії.

докладніше...
Номер сторінки: 40

Культурно - ідентифікаційна функція освіти

У статті розглядаються актуальні проблеми освіти, засади впровадження гуманістичної освіти у взаємодію викладача і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Розкривається культурно-ідентифікаційна функція освіти, сутність гуманізації освіти, основні її складові, на реалізацію яких має спрямовуватися навчальний процес у вузі.

докладніше...
Номер сторінки: 46

Демократична ідентичність Європейського Союзу: зміст та шляхи формування

В статті висвітлено проблему формування демократичної ідентичності Європейського Союзу. З’ясовується її зміст та розглядаються шляхи її розв’язання, як вони осмислюються сучасними європейськими дослідниками.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Республіка Болгарія після трьох років членства в Європейському Союзі

Не зважаючи на складність процесу членства РБ в ЄС, ця балканська країни стала певним каталізатором між провідними європейськими країнами та країнами балканського регіону, які прагнуть вступити в Євросоюз. Це свідчить про її регіональне лідерство у Південно-Східній Європі і майбутні перспективи в ЄС, чим вона і намагається вдало скористатися. Тому важливим для майбутнього процесу вступу України в Євроспільноту буде залучення підтримкою нашої держави у цієї балканської країни.

докладніше...
Автори: Іван Осадца
Номер сторінки: 64

Інформаційна війна: нові можливості політичного протиборства

У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості інформаційної війни в політичному протиборстві.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування світогляду студента

У статті розглянуто соціально-педагогічні можливості впливу телевізійних ЗМІ на формування світогляду молодої людини.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Критерії ідентифікації веб-ресурсу як інтернет - видання України

Стаття зосереджена на пошуці критеріїв, які дозволяють відносити веб-ресурси до системи засобів масової інформації України. Автор виділяє сім таких критеріїв, наголошуючи на необхідності розглядати їх лише комплексно.

докладніше...
Номер сторінки: 79

Мовленнєва компетентність і мовленнєва діяльність сучасної молоді

Стаття присвячена проблемі мовленнєвого розвитку сучасної молоді. У роботі подано теоретичний аналіз психологічного змісту понять „мовна” та „мовленнєва компетентність”. Здійснено аналіз емпіричних даних дослідження рангових кореляційних зв’язків між складовими мовленнєвої компетентності та мовленнєвої діяльності сучасної студентської молоді

докладніше...
Автори: Марина Орап
Номер сторінки: 84

Роль невербальних компонентів комунікації при формуванні «першого враження» про співрозмовника у процесі спілкування

У статті розглянуто соціально-психологічний феномен «першого враження» про суб’єкта спілкування, який включає в себе чуттєвий, логічний та емоційний компоненти. Проаналізовано характер впливу невербальних компонентів комунікації на природу його формування та експериментально визначено ряд факторів, які забезпечують ефективність процесу спілкування викладача і студента.

докладніше...
Номер сторінки: 89

Професійний розвиток особистості в контексті психології життєтворчості

У статті запропоновано та обґрунтовано новий концептуальний підхід до дослідження проблеми професійного розвитку в межах парадигми життєтворчої активності особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 94

Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах

В статті розглянуто професійну самореалізацію як один з вагомих чинників становлення особистості. Автор аналізує зміст понять "професійне самовизначення", "професійна самореалізація", "становлення особистості"; виділяє показники, умови, детермінанти, рівні, механізми, способи, засоби, стратегії, критерії професійної самореалізації в сучасних умовах; розглядає вплив соціуму на самореалізацію, індивідуально-психологічні особливості когнітивної, емоційної та мотиваційної сфер особистості, комунікативні здібності, поведінку в конфлікті, рівні самоактуалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 97

Духовний розвиток особистості майбутнього фахівця як проблема професійної підготовки

У статті здійснено аналіз феномена духовності особистості, пропонується один з варіантів розв’язання проблеми духовного розвитку особистості майбутнього фахівця, що полягає у відновленні християнських виховних традицій, створенні у вищому навчальному закладі умов для відповідного духовним ідеалам саморозвитку та самонавчання студентів.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Становлення ідентичності особистості в контексті зарубіжної психології

У статті представлено результати теоретичного аналізу розвитку уявлень про поняття „ідентичність”, різні підходи до визначення рівнів, статусів ідентичності особистості та їх співвідношення.

докладніше...
Автори: Інна Іванюк
Номер сторінки: 112

Стратегії соціальної адаптації та рівні економіко#психологічної адаптації особистості

У статті надано характеристику поняття процесу адаптації з позицій як зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Розглянуто питання соціальної адаптації та її особливостей. Надано характеристику економіко-психологічній адаптації. Вивчено можливі стратегії адаптації особистості до ринкового середовища. Розглянуто рівні адаптованості особистості до ринкових умов з позицій різних авторів.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Дипривований хронотоп як негативний чинник самореалізації особистості

У статті йдеться про негативний вплив просторово-часових обмежень на розвиток дітей, позбавлених сімейної опіки. Розкрито психологічну специфіку депривованого хронотопу як гальмівного чинника самореалізації особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції

У статті розглядаються психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції, представлена діагностична технологія та проаналізовано результати дослідження до і після психологічного експерименту

докладніше...
Автори: Діана Чижма
Номер сторінки: 128

Генезис поняття «асертивність»

У статті аналізуються теоретичні підходи до визначення поняття асертивності в різних наукових контекстах та течіях, погляди вітчизняних та зарубіжних науковців.

докладніше...
Номер сторінки: 132

Психологічні передумови ксенофобних реакцій

Стаття присвячена дослідженню емоційних реакцій, які виникають при спілкуванні з представниками іншої національності чи раси та психологічних передумов їх виникнення.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Віктимологія як проблема психологічного аналізу

Досліджено проблему віктимних якостей особистості та передумов їх виникнення. Здійснено аналіз феномену „жертва”, що є важливим з точки зору розуміння криміногенної та соціальної ситуації у суспільстві, зростанні злочинності та терористичних дій, насильства в сім'ї та прихованих формах насильства.

докладніше...
Номер сторінки: 141

Типові проблеми представників гомосексуальної орієнтації у сучасному суспільстві

В статті здійснено теоретичний аналіз стану проблеми нетрадиційної сексуальної орієнтації в сучасному суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Особливості основ психосоматики впродовж формування комунікативної компетентності фахівців колективу

Висвітлюється теоретичний аспект формування комунікативної компетентності спеціалістів засобами психосоматики.

докладніше...
Номер сторінки: 149

Ініціативність як психологічний феномен; різні підходи до його вивчення.

У статті автор визначає сутність феномену “ініціативність” на основі теоретичного аналізу різних психологічних підходів до його вивчення, визначення основних ознак ініціативності та співвідношення даного терміну із поняттями “ініціатива” та “активність”.

докладніше...
Автори: Віра Шапран
Номер сторінки: 160

Історія Елізи Дулиттл як один із зразків самореалізації молоді

Стаття присвячена проблемі особистості на прикладі образу Елізи Дуліттл з п’єси Дж. Бернарда Шоу «Пігмаліон», її самореалізації і досконалості в суспільстві.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Механізм трансформації образності до понятійного оволодіння іноземної мови у традиційній та сучасній психологічній науці

В статті представлений загальний огляд праць вітчизняних психологів, у яких робляться спроби розкрити механізм трансформації образності до понятійного оволодіння іноземної мови у традиційній та сучасній психологічній науці.

докладніше...
Номер сторінки: 170

Інтеграційні характеристики структурних компонентів міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків та готовності майбутнього вчителя до їх формування

У статті розглядаються інтеграційні характеристики компонентів структури міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків та провідні аспекти готовності майбутніх учителів до їх формування.

докладніше...
Номер сторінки: 179

Тенденція старості у молодіжному середовищі

В статті розглядається проблема психологічного і духовного старіння молодих людей сьогодення. Причини цього закорінені у відсутності буттєвих основ в освітянському процесі. Людині від народження необхідно включення в розуміння оточуючого її світу, як єдиного способу буття, що дозволяє стати єдиною істотою, яка усвідомлює свою тілесну, духовну і мисленнєву цілісність.

докладніше...
Номер сторінки: 183

Самоакцептація та моральна самооцінка сучасних підлітків

У статті розкрито психологічні особливості формування самоакцептації та моральної самооцінки сучасних підлітків. Відзначено залежність системи морального самооцінювання підлітків від низки соціально-психологічних детермінант та її важливу роль в особистісній самореалізації.

докладніше...
Номер сторінки: 188

Особливості громадянської соціалізації старшокласників

У статті аналізуються особливості громадянської соціалізації старшокласників в загальноосвітніх навчальних закладах України. Схарактеризовані вікові особливості старшокласників у процесі громадянської соціалізації. Визначені основні проблеми сучасного суспільства та їх вплив на процес громадянської соціалізації учнівської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 200

Взаємодія між рівнем домагань та смисложиттєвими орієнтаціями в юнацького віку.

В статті порівнюються особливості смисложиттєвих орієнтацій та рівня домагань між юнаками, які навчаються у ВНЗ та тими, які відбувають покарання у ВТК. Здійснений кореляційний аналіз між отриманими результатами демонструє специфіку між життєвими цілями та прагненням їх реалізувати.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Діагностика і психокорекція емоційних станів молодших школярів у конфліктних ситуаціях

У статті автором висвітлюються деякі аспекти взаємозв`язку тривожності і агресії в поведінці молодших школярів у конфліктних ситуаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 221

Психологічна основа проявів дитячих страхів у дошкільному віці

У статті розглядається питання про результати психолого-педагогічного дослідження страхів у дітей дошкільного віку. Аналізуються точки зору психологів на означену проблему.

докладніше...
Номер сторінки: 231

Психологічні детермінанти проявів шкільних страхів у молодших школярів

Стаття присвячена дослідженню детермінант прояву шкільних страхів у молодших школярів. У статті здійснено теоретичне узагальнення та експериментальне дослідження проблеми шкільних страхів, виявлено основні психологічні детермінанти виникнення, особливості та закономірності шкільних страхів у молодших школярів, обґрунтовано засоби їх своєчасної психопрофілактики та психокорекції.

докладніше...
Номер сторінки: 236

Особливості формування самоставлення студентів з особливими потребами

Аналізується проблема формування ставлення особистості до себе з врахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку. Особлива увага приділяється аналізу специфіки самооцінки, емоційно-ціннісного самоставлення студентів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 241

Формування компетенцій підтримки здоров’я у процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ

Стаття розкриває теоретичні підходи і особливості формування компетенцій підтримки здоров’я у студентів спеціальних медичних груп вузу в процесі фізичного виховання. Представлена педагогічна модель формування компетенцій підтримки здоров’я. У статті наведено результати експерименту.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Психолого - педагогічні засади комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами

У роботі розкривається сутність психолого-педагогічних засад здійснення комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах оновленого освітньо-реабілітаційного простору. Вперше висвітлюється пріоритетний принцип та психолого-педагогічні аспекти комплексної реабілітації. Обґрунтовуються показники ефективності процесу комплексної реабілітації та цілеспроможність освітньо-реабілітаційної системи.

докладніше...
Автори: Ольга Петух
Номер сторінки: 251

Концепція гуманізму у вихованні та навчанні дітей з обмеженими можливостями

У статті розглядається концепція гуманізму і ефективні педагогічні технології в системі виховання і навчання дітей з обмеженими можливостями. Найбільш гуманістичними та ефективними методами роботи з хворими дітьми вважають педагогічні системи: Монтессорі-педагогіка, педагогіка Р. Штейнера, М. Харі та ін.

докладніше...
Номер сторінки: 256