Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №2 2010

Аббасидський халіфат і Сельджукіди в міжнародних відносинах ХІІ ст.

В статті розглядаються особливосі міжнародних відносин, які склалися унаслідок походів сельджуків і виникнення мусульманських держав. А саме – аналізуються взаємозв’язки Аббасидського халіфату з Візантією.

докладніше...
Номер сторінки: 13

Модель сучасної політичної партії

Аналізуються причини змін організаційної структури та функціональних завдань політичної партії у сучасному світі. Розглядається методика моделювання та критерії для створення моделі політичної партії. Пропонується модель сучасної політичної партії.

докладніше...
Номер сторінки: 16

Теоретичне підґрунтя дослідження інституту багатопартійності

Статтю присвячено вивченню теоретичних напрацювань щодо становлення та функціонування політичних партій і багатопартійності з метою їх подальшого переосмислення та вдосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 22

Базові теоретичні підходи до поняття «електоральний простір» та його інтрепретації

У статті досліджено теоретичне підґрунтя поняття “електоральний простір”, наведені основні методологічні підходи до вивчення електоральних процесів та електоральної поведінки. Автор, спираючись на розробки в межах електоральної географії та теорії електоральної поведінки, наводить власне визначення поняття “електоральний простір” та встановлює методологічні переваги його наукового застосування.

докладніше...
Номер сторінки: 28

Пріоритетні напрями і механізми взаємодії систем громадянського суспільства та органів державної влади в процесі формування етнонаціональної політики в Україні (2008–2009 рр.)

Проаналізовано основні аспекти діяльності органів державної влади та громадянських інституцій, в яких у концентрованому вигляді відтворено процес вироблення і реалізації державної етнонаціональної політики у 2008-2009 рр., окреслено основні напрями діяльності органів влади, що дає можливість сформувати уявлення про поточну ситуацію в сфері державної етнополітики.

докладніше...
Автори: Юлія Лихач
Номер сторінки: 34

Роль правових традицій у регулюванні соціально-політичних відносин казахського суспільства

В статті розглядаються сутність, зміст й основні принципи традиційної правової системи. Автор аналізує регулятивну функцію традиційних правових норм і звичаїв.

докладніше...
Номер сторінки: 40

Розвиток нових інституцій у політичній системі Болгарії

У статті проаналізовано становлення та розвиток нових інституцій політичної системи Республіки Болгарія, зокрема Конституційного Суду. Автори доводять, що Конституційний Суд представляє своєрідну завершеність конституційної законності, діє як посередник між установчою владою, яка створила Конституцію з одного боку, і інститутами влади, які повинні діяти лише на прийнятих конституційних основах – з іншого.

докладніше...
Номер сторінки: 42

Влада і духовність в умовах становлення суверенної Української держави

В статті розглядаються проблеми духовності та професіоналізму українських політиків і керівників усіх рівнів в умовах розбудови суверенної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 48

Українські народні традиції та їх роль у родинному вихованні

Українська свідомість утворила ідеал родинного життя, який ґрунтується на взаємному коханні молодих, економічній незалежності жінки, яка приходить у родину з приданим і передає його в спадок по жіночій лінії. Цей ідеал сьогодні загрожений процесами глобалізації, яка нав’язує чужі поведінкові практики, денаціоналізацією, яка руйнує спадкоємність між поколіннями у сприйнятті традиції.

докладніше...
Номер сторінки: 53

Націоналізм: поняття та розвиток

Націоналізм довгий час вважався негативним явищем в політичному житті суспільства, але зараз цей статус змінено. Сьогодні є багато вчених які намагаються з’ясувати звідки виникає націоналізм, як він розвивається і які чинники впливають на розвиток цього феномену.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Постколоніальний дискурс української політики

У даній статті автор аналізує постколоніальний дискурс української політики, а саме розглядає такі його риси, як політична та економічна залежність від метрополії, зрощення партійного апарату з промислово-олігархічною бюрократією та криміналітетом, бюрократизм та корумпованість влади на усіх рівнях, маніпуляції суспільною свідомістю, руйнування радянських міфів і стереотипів, слабкість громадянського суспільства в цілому.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Субсидіарність як ієрархія рівнів громадянської залученості

У статті досліджується феномен нетериторіальної (горизонтальної) субсидіарності з точки зору її відповідності концепції громадянського суспільства. На основі виявлених спільних рис між цими ідеями, а також з урахуванням просторового критерію, субсидіарність представлена як шестирівнева ієрархія рівнів громадянської залученості, де кожному рівню відповідає певна спільнота та набір форм громадянської активності.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Прийоми політичних маніпуляцій і стійкість до маніпулятивних впливів як складова демократичної електоральної культури

У статті проаналізовано найбільш поширені прийоми політичних маніпуляцій свідомістю виборців. Визначено основні риси стійкої демократичної електоральної культури суспільства та необхідні умови її формування в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Геополітична ідентичність України в умовах глобалізації

Автор розглядає ключові проблеми геополітичної ідентичності України. Особливу увагу приділяється процесу її трансформації під впливом історичних і соціокультурних чинників, насамперед глобалізації та модернізації.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Політика США щодо країн Перської затоки: енергетична безпека і геополітика

У статті зроблено дослідження відносин між країнами Близького Сходу та Сполученими Штатами з приводу нафтових відносин. Проаналізовано вплив США на країн-виробників нафти та визначено загальносвітові тенденції, які прослідковуються на сучасній геополітичній мапі світу. Визначено, що країни і території в яких знаходять нафтогазові ресурси попадають у зону «життєво важливих інтересів» США.

докладніше...
Номер сторінки: 94

Державна політика Мексики у формуванні інформаційного суспільства в умовах глобалізації

Розглянуто проблеми стратегій політичної модернізації в залежності від формування інформаційного суспільства та забезпечення інформаційних технологій в Латинській Америці.

докладніше...
Автори: Андрій Ткач
Номер сторінки: 98

Феномени інформаційно - комунікаційного простору та їх ризики для політичних процесів

У статті розглядаються явища, породжені інформаційно-комунікаційним простором в аспекті пов'язаних з ними ризиками для політичних процесів - інформаційна війна, паблик рилейшнз, електронний уряд, Інтернет-комунікації. Робиться висновок про те, що результати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у політичні процеси не можна оцінювати однозначно. З одного боку, у наявності факти, що підтверджують позитивний ефект, з іншого боку - виникають нові погрози та ризики, небезпечні для демократії.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Маніпуляція суспільством: мутація й інмутація як концепції соціально-комунікаційних технології

У статті здійснюється аналіз ситуації навколо тлумачення терміна “маніпуляція суспільством”. Пропонуються поняття «мутація» й «інмутація», подається тлумачення запропонованих термінів, обґрунтовується об’єктивність їхнього введення в науковий обіг.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Сучасний стан і системні засади функціонування видавничої справи України в умовах глобалізації та кризи

Проаналізовано сучасний стан видавничої сфери України. Запропонована модель комп’ютеризованої видавничо-поліграфічної системи здатної забезпечити конкурентоздатність української книги та ЗМІ.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Символи, які нас можуть об’єднати стисле обґрунтування проекту Великого Герба України)

В статті обґрунтовується проект Великого Гербу України з прадавніми народними символами в основі - хрестом, горизонтальним півмісяцям ріжками догори та шестикутною зіркою.

докладніше...
Номер сторінки: 118

Автоматизовані системи управління як чинник політикооекономічних комунікацій

Стаття присвячена розробкам інформаційних технологій для використання математичних моделей в політико-економічних комунікаціях у сучасній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 120

Мовноокомунікативні властивості у системі ключових компетенцій фахівця

У статті висвітлено мовно-комунікативні властивості фахівця у системі ключових компетенцій медика-науковця.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Психологічний аспект соціалізації особистості в колективі в умовах гуманізації суспільства

У статті викладено погляди на проблему соціалізації особистості в колективі. На історичному та сучасному матеріалі досліджено проблему використання психологічних засад у процесі формування особистості учня початкових класів. Подано аналіз базових понять та узагальнення відповідних теоретичних положень. Окреслено перспективи удосконалення процесу виховання в майбутньому.

докладніше...
Номер сторінки: 131

Роль світоглядних позицій у формуванні емоційної культури майбутніх вихователів

У статті розглядається проблема взаємозв’язку емоційної культури майбутнього вихователя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття “емоційна культура”, визначено складові компоненти емоційної культури. Здійснено аналіз психолого-педагогічних досліджень проблеми емоційної культури.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Готовність молодих науковців до науково - дослідної роботи

В статті розглядаються підходи до оцінки рівня готовності молодих науковців щодо здійснення науково-дослідної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 140

До проблеми дослідження комунікативної діяльності вчителя, як фактора його самореалізації в умовах гуманістично орієнтованої освіти

У статті викладено концептуально-методологічні засади дослідження комунікативної діяльності вчителя в умовах гуманістично орієнтованої освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Розвиток духовних цінностей студентів у ході вивчення дисциплін гуманітарного циклу: результати експериментального дослідження

У статті здійснено узагальнення результатів формувального експерименту щодо розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.

докладніше...
Номер сторінки: 149

Формування соціально-психологічних характеристик майбутнього фахівця методом проблемного навчання у вищому навчальному закладі

У статті розглядаються питання формування соціально-психологічних характеристик майбутнього фахівця методом проблемного навчання у вищому навчальному закладі. Мова йде про перебудову вищої професійної освіти, про необхідність використання таких інтерактивних форм і методів навчання, які б активізували комунікативну, пізнавальну і творчу діяльність студентів, забезпечували формування знань та умінь, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Модель особистісного досвіду психолога

В даній статті сформульовані складові особистості досвіду психолога; охарактеризовані виокремленні нами компоненти, а саме: ціннісний досвід, досвід рефлексії, операціональний досвід, досвід спілкування та психологічної взаємодії.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Проблеми і перспективи післядипломної освіти психологів у контексті Болонського процесу

У роботі представлено результати роботи автора над проблемою фахової післядипломної освіти психологів. Означений процес фахової підготовки поданий з огляду на положення Болонської декларації. Розкрито сутність завдань, змісту та специфіку підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної освіти. Проаналізовано перспективи та шляхи розвитку і формування післядипломної освіти психологів.

докладніше...
Номер сторінки: 164

Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції

У статті розкрито сутнісно-змістові характеристики суб’єктності як складової професійної позиції майбутнього вчителя. Встановлено, що суб’єктність учителя як інтегральна професійно важлива якість особистості виявляється у прагненні до самовизначення, самодетермінації, саморегуляції та самовдосконалення у професійно-педагогічній діяльності. Уточнено поняття суб’єктності майбутнього вчителя з урахуванням особливостей реалізації його суб’єктної активності в умовах навчально-професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Елементи педагогічної спадщини Василя Сухомлинського як виховні інновації в процесі формування особистості студента — майбутнього сім’янина

Автор розглядає елементи педагогічної спадщини В.Сухомлинського як виховні інновації дошлюбної підготовки студентської молоді. Проаналізовано виховні інновації як цілеспрямований процес змін, що зумовлюють модифікацію мети, змісту, форм, методів виховання майбутнього сім’янина в умовах гуманізації суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 174

Інституалізація досліджень і аналізу освітньої політики як міждисциплінарного напряму

Проаналізовано процес інституалізації досліджень та аналізу освітньої політики у вітчизняному суспільствознавстві.

докладніше...
Номер сторінки: 180

Соціокультурна компетентність молоді: приклад регіонального дослідження

У статті акцентується увага на значущості соціокультурної компетентності молоді для її повноцінної життєдіяльності. В основній частині здійснюється аналіз результатів проведеного дослідження з проблеми сформованості соціокультурної компетентності молоді у таких аспектах: ставлення молоді до духовних цінностей; зміст і характер дозвілля молоді; етнічний компонент соціокультурної компетентності молоді, стан засвоєння нею цінностей національної культури. У висновках вказується на низьку сформованість соціокультурної компетентності, що потребує покращення соціально-педагогічної роботи у відповідному напрямку.

докладніше...
Номер сторінки: 185

Система професійної підготовки кадрів як фактор формування професійної орієнтації молоді

Робота присвячена аналізу стану системи професійної орієнтації і підготовки молоді, проблемам якості освіти в умовах інтеграції в Болонський процес. Проаналізовано великий за обсягом статистичний матеріал, проведено порівняльний аналіз найбільш популярних професій і реальних потреб народного господарства. Розроблено комплекс пропозицій відносно оцінки якості освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 190

Науково - педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу: структурно - компонентний аналіз

У статті розкрито сутність науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи; здійснено структурно-компонентний аналіз професійної діяльності педагога вищого навчального заклад; виокремлено та охарактеризовано основні напрями науково-педагогічної діяльності викладача.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Організація самостійної роботи студентів згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання

У статті розглядається питання організації самостійної роботи згідно вимог кредитно-модульної системи навчання. Відзначено, що саме програма наскрізної самостійної роботи у різних видах діяльності стимулюють студентів до систематичної праці протягом семестру, навчального року та періоду професійного навчання.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Підхід та принципи впровадження інноваційної технології підготовки спеціалістів соціономічних професій у навчальний процес

В статті аналізується підхід самоорганізації у впровадженні навчальної технології підготовки спеціалістів соціономічних професій. Він забезпечується такими принципами як ієрархія цілей, підпорядкування параметрам порядку, варіативності, саморегуляції і доповненості. Розкривається зміст і значення принципів для реалізації технології в навчальному процесі ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Інтегрований підхід до узагальнення екологічних та економічних знань студентів під час викладання спецкурсу «Раціональне природокористування»

В статті розкрито інтегрований підхід до еколого-економічної освіти студентів під час викладання спецкурсу «Раціональне природокористування». Визначено мету та завдання спецкурсу. На конкретних прикладах навчальної дисципліни продемонстровано, що підвищити рівень професійної компетентності студентів можна за допомогою встановлення інтегративних зв'язків змісту курсу зі змістом природничих та економічних дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 211

Зміни критеріальних показників компетентності у сфері «здоров’я - освіти» учасників експерименту студентів середніх спеціальних навчальних закладів

В результаті дисертційного дослідження визначені критеіальні показники компетентності в галузі освіти-здоров'я людини: ціннісні орієнтації; потреби у фізичній активності.

докладніше...
Номер сторінки: 218

Використання ігрового методу в методиці формування творчої самостійності при вивченні технічних дисциплін

Розглянуто доцільність використання ділової гри в процесі формування творчої самостійності студентів; розроблено сценарій ділової гри при вивченні дисципліни «Технологічне оснащення»; запропоновано критерії оцінки рівня сформованості творчої самостійності.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Інноваційні технології навчання в сучасній школі

В статті дається визначення поняття “інновація”, „інноваційні педагогічні технології”. Розкриваються основні методологічні вимоги, яким повинна відповідати педагогічна технологія. Аналізуються основні групи інноваційних педагогічних технологій, які підвищують якість підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів

докладніше...
Номер сторінки: 226

Особливості організації діалогічної взаємодії на уроках в сучасній школі

В статті описано три розуміння діалогу учнів з вчителем з огляду на аналіз психологічної літератури та виокремлено такі особистісні риси вчителів, що найбільшою мірою сприятимуть організації вчителем ефективної діалогічної взаємодії школярів в навчальному процесі

докладніше...
Номер сторінки: 231

Інноваційні підходи до виховання школярів в умовах загальної середньої освіти

У статті розкривається сутність та значення інноваційних підходів до виховання школярів в умовах загальної середньої освіти, визначаються складові інноваційного процесу та аналізуються ознаки інноваційного виховного середовища.

докладніше...
Номер сторінки: 237

Емпіричне дослідження розуміння старшокласниками літературних творів у процесі шкільного навчання

В статті виокремлено аспекти розуміння особистістю літературного твору, описано та охарактеризовано отримані нами в експериментальному дослідженні результати, які відповідають виділеним аспектам розуміння літературного твору старшокласниками.

докладніше...
Номер сторінки: 240

Розвиток шкіл Цинцендорфа на сучасному етапі

У статті досліджується зміст навчально-виховного процесу у загальноосвітніх школах, заснованих Братською громадою Цинцендорфа у Німеччині, на сучасному етапі, а також відзначаються позитивні аспекти педагогічної концепції Н.-Л. Цинцендорфа та можливості впровадження її положень у наш час.

докладніше...
Номер сторінки: 247

Підвищення ефективності розвитку обдарованості школярів у процесі навчально - виховної діяльності шляхом впровадження психолого - педагогічних інноваційних технологій

У статті міститься інформація про принципи і шляхи розвитку обдарованості школярів в процесі навчально-виховної діяльності шляхом впровадження психолого-педагогічних інноваційних технологій. Серед шляхів формування творчої активності слід відзначити пошуки вчителем дієвих стимулів для активізації творчості учнів, диференційований та індивідуальний підхід, заохочення обдарованих учнів до творчого пошуку.

докладніше...
Номер сторінки: 251

Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з різновіковими групами дітей

У статті здійснено аналіз теоретико-методичних підходів до професійно-педагогічної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ, висвітлені особливості підготовки студентів до роботи з різновіковими групами; розкриті особливості організації інтерактивного навчання у ході підготовки майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 255

Принцип синархії у педагогічній діяльності і його вплив на формування особистості студента

Стаття Косміної В. Л. «Принцип синархії у педагогічній діяльності і його вплив на формування особистості студента» має за мету розглянути першочергові завдання освіти і виховання їх вплив на процеси формування особистості студента. Діалектична цінність освіти і виховання, їх взаємодія і взаємозв’язок, як протилежності педагогічного процесу. Орієнтація теорії і практики становлення особистості на врахування діалектичної поперемінності та поперемінної підпорядкованості освіти і виховання у процесі цілеспрямованого впливу на особистість.

докладніше...
Номер сторінки: 259