Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2010

Древнє святилище - обсерваторія Олена

Розглядається гіпотезу походження Вільховського святилища – обсерваторії і його роль у подальших процесах творення української, європейської історії

докладніше...
Номер сторінки: 12

Інтелектуальний потенціал та доля української нації: точки дотику

Досліджено взаємозв’язок майбутнього української нації з розвитком її інтелектуального потенціалу. Окреслено існуючі загрози інтелектуальній незалежності України.

докладніше...
Номер сторінки: 15

Політичні аспекти адаптації інституту державної служби до євростандартів

Розглядаються шляхи адаптації державної служби в Україні відповідно до загальних засад її функціонування в державах Євросоюзу.

докладніше...
Номер сторінки: 19

Міжнародні стандарти сталого розвитку як чинник зміцнення інституту самоврядування в Україні

Досліджено шляхи та напрямки використання міжнародних стандартів сталого розвитку, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні як чинниками підвищення ефективності та дієвості інституту самоврядування.

докладніше...
Номер сторінки: 24

Процес становлення багатопартійності в Україні: ретроспективний та політико - режимний аспекти

Досліджуються особливості розвитку політичних партій в Україні. Як підтверджує світовий досвід, важливу роль роль у процесах змін сучасного світу відіграють політичні партії, тому віддзеркалено також їх роль у період трансформаційних та модернізаційних процесів.

докладніше...
Номер сторінки: 29

Місце та роль інституту президентства в політичній системі суспільства

Стаття присвячена аналізу основних моделей інституту президентства, визначення місця та ролі інституту президентства

докладніше...
Автори: Юрій Кулик
Номер сторінки: 35

Республіканська форма державного правління: сутність та особливості її різновидів крізь призму державного режиму

Стаття присвячена теоретичному осмисленню конституційно – правових характеристик президентської, парламентарної та змішаної форм республіканського правління. Дослідження переваг і недоліків, які властиві цим формам правління, відбувається на основі аналізу не лише конституційно закріпленого правового становища державних інститутів, а й реального механізму взаємодії вищих органів державної влади. Через аналіз поняття державного режиму виокремлюються можливі варіанти змін конституційно закріплених засад поділу влади за президентської – парламентарної та змішаної форм правління, що надає можливість зробити висновки стосовно політико"юридичної природи трьох різновидів республіки.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Стан боротьби з корупцією в Україні на сучасному етапі

Досліджуються стан і заходи боротьби з корупцією в Україні на сучасному етапі, причини зміцнення та укорінення небезпечного соціального явища, аналізуються конкретні пропозиції, обнародувані після президентських виборів 2010 р.

докладніше...
Номер сторінки: 46

Про довіру до церкви та армії в соціумах РФ і України

Проаналізовано стан довіри до церкви та армії як найбільш традиційних інститутів у трансформаційних соціумах України та Російської Федерації. Автор фокусує увагу на причинах, котрі обумовлюють високі рейтинги даних структур у «пірамід і довіри», а також надає стратифікаційний огляд розподілення довіри за віком, регіонами та іншими ознаками для українського/російського суспільств.

докладніше...
Номер сторінки: 55

Українська генонема як носій культурно - естетичного коду нації

Аналізуються особливості формування української культурно"естетичної генонеми як основи спадкової інформації, в т.ч. досвіду поколінь, накопичувача енергоінформаційних значень, носія своєрідного культурно - естетичного коду нації, ціннісної платформи національного державотворення.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Протестна активність як складова політичної участі

Стаття присвячена аналізу теоретичних засад та якісних характеристик протестної політичної участі українських громадян у процесі демократичної трансформації суспільства. Предметом аналізу є наукові розвідки вітчизняних та зарубіжних учених, дані соціологічних досліджень українських соціологів.

докладніше...
Номер сторінки: 63

Мультикультурний інституціоналізм і дорадча демократія

Розглядається дилема громадянства, етичні засади демократії та посилення впливу культурних факторів на політичні процеси.

докладніше...
Номер сторінки: 71

Роль політичної культури у формуванні іміджу політика

Досліджена політична культура як фактор розвитку політичного процесу, що безпосередньо стосується іміджу політика. Оскільки вона виступає як система цінностей, яка формує ідентичність особистості, соціальних груп, нації та мотивує їхню соціально - політичну поведінку, і в певному розумінні структурує політичний простір суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Криза ідеології або кризова ідеологія?

Робиться спроба виокремити поняття кризової ідеології. Аналізуються причини виникнення такої ідеології та розглядаються особливості її функціонування.

докладніше...
Номер сторінки: 81

Електоральні розмежування як основа формування соціополітичного поділу на територіальній основі в Україні

Здійснено аналіз перебігу президентських виборчих кампаній 2004 та 2010 років, що дав змогу побачити становлення регіонального поділу в електоральних преференціях жителів західних, центральних, а також південно – східних областей України. Автор визначив ключові чинники регіонального розмежування в Україні. Основний акцент зроблено на політичному чиннику, а саме на різних електоральних преференціях у виборців «помаранчевого» та «біло – голубого» поясів.

докладніше...
Номер сторінки: 84

Специфіка формування сучасної електоральної культури Західного регіону України

Аналізуються фактори, що мають найбільший вплив на формування електоральної культури мешканців Західного регіону України в контексті сучасних виборчих процесів. Досліджено роль регіональної виборчої субкультури, яка визначає асиметричні норми політичної поведінки населення.

докладніше...
Автори: Юрій Федчик
Номер сторінки: 93

Механізми надання суспільних благ в європейських країнах

Аналізуються механізми надання суспільних благ у європейських країнах, шляхи реформування системи державного фінансування з метою підвищення ефективності їхнього використання та скорочення державних витрат. З’ясовано, що на тлі ліквідації багатьох господарських програм за участю держави спостерігається концентрація ресурсів у сферах, які завжди були поза сферою ринкових відносин, у першу чергу, у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я, освіти, науці.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Сучасні тенденції перетворень у соціальній політиці демократичних держав: перспективи України

Аналізуються особливості процесу модернізації соціальної політики демократичних країн: умови і тенденції його проходження, позитивні і негативні наслідки. Закцентовано увагу на колі проблем, які необхідно вирішувати, а саме: подолання бідності, становлення демократичної і соціальної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Проблеми операціоналізації понять у контексті дослідження міграції населення

Проаналізовано понятійні дефініції та класифікації міграційного простору задля подальшого практичного застосування напрацьованих логічних схем в українській науковій та законодавчій сферах. Акцентована увага на специфічних чинниках міграції та запропоновано власне бачення даної категорії.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Політологічний аналіз механізму інформаційного забезпечення міжнародної гуманітарної діяльності

Здійснено політологічний аналіз механізму інформаційного забезпечення міжнародної гуманітарної діяльності в контексті інформаційної і гуманітарної діяльності сучасних актерів міжнародних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Методика аналізу впливу політичного рішення

Розглядається мeтoдoлoгічний aнaлітитичний інcтpумeнтapій, що використовується з метою підвищення eфeктивнocті тa результативності пoлітичних рішень.

докладніше...
Номер сторінки: 119

Проектування взаємовідносин суб’єктів державного управління з громадськістю

Розглядаються питання взаємовідносин суб'єктів державного управління з громадськістю через проектування комунікативної діяльності. Співвідносяться дані соціологічних досліджень з теоретичними та науково – практичними підходами до процесів комунікації, інформування, висвітлення діяльності. Наголошується на елементах проектного менеджменту, доцільних для комунікативної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Розподіл повноважень у відносинах «центр — регіони» (іспанський досвід)

Розглянуто політико – правові особливості розподілу повноважень між автономними співтовариствами і центральним урядом Іспанії. Досліджено відмінності у повноваженнях різних автономних співтовариств Іспанії. Вивчено особливості існування асиметрії повноважень автономних співтовариств в Іспанії.

докладніше...
Номер сторінки: 128

Концептуальні засади дослідження регіоналізму

Дослідження складних явищ передбачає визначення сутності та змісту понятійно – категоріального апарату, який дозволяє розкрити структуру та змістовні ознаки елементної бази данного явища. Аналіз регіоналізму передбачає вивчення як самого регіоналізму, так і базової основи регіону, а також процесу регіоналізації. У цих поняттях фіксуються просторові межі території, владо – спроможність суб’єктів управління, міра політичної автономії та історичні, географічні, соціальноекономічні, культурологічні особливості.

докладніше...
Номер сторінки: 133

Інтелектуальний капітал регіону як чинник активізації людських ресурсів

Аналізується поняття «інтелектуальний капітал» з точки зору його форм і ролі в стимуляції регіонального розвитку, а також досліджується динаміка ресурсів людського капіталу в умовах господарської трансформації регіонів із традиційною промисловою структурою.

докладніше...
Номер сторінки: 139

Вплив проголошення незалежності Косово на світовий порядок у контексті протистояння двох основних принципів міжнародного права

Досліджено вплив проголошення незалежності Косово від 17 лютого 2008 року на світовий порядок у контексті протистояння двох основних принципів міжнародного права: права народів на самовизначення і принципу територіальної цілісності держави. Проаналізовано, як ця подія може вплинути на внутрішньополітичне становище тих країн, які мають близькі проблеми, пов'язані з етноконфесійними суперечності.

докладніше...
Номер сторінки: 144

Афганістан за талібів: народження нової сили

Розглядається питання зародження ісламського руху «Талібан» (ІДТ) як політичної сили; розкриваються обставини виникнення цього потужного військово"політичного руху і причини, як зовнішні, так і внутрішні, що сприяють його швидкому становленню та просуванню до влади в Афганістані. Позначені також конфліктні процеси в країні, які сприяли виникненню радикальних рухів.

докладніше...
Номер сторінки: 148

Трансформація зовнішньої політики Російської Федерації на пострадянському просторі у ХХІ столітті

Проаналізовано основні аспекти трансформації зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі в умовах геополітичних і геоекономічних трансформацій ХХІ ст., а саме «нова економічна політика» і основні важелі впливу на політичну ситуацію в країнах колишнього СРСР.

докладніше...
Номер сторінки: 153

Особливості політичного курсу китайського уряду в урегулюванні тайванського питання

Розглянуто динаміку політики КНР щодо вирішення тайванського питання. Акцентується увага на зародженні основних напрямів політичного діалогу Китай – Тайвань та аналізуються особливості політичного курсу КНР. Підкреслена роль мирного об'єднання Китаю та Тайваню для регіональної стабільності і співробітництва в різних сферах.

докладніше...
Номер сторінки: 156

Кризові комунікації у політичному дискурсі

Досліджено кризові комунікації у політиці. Вивчено відображення кризових явищ у політичному дискурсі. Проаналізовано особливості формування політичного дискурсу у кризових ситуаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Політики та Інтернет в Україні: повний оф-лайн

Характеризується Інтернет – простір України, Росії та США. Увага акцентується на визначенні рівні залучення Інтернет"ресурсів під час виборчої Президентської кампанії 2010 року та можливості Інтернету як одного із засобів політичної комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Історіографія дослідження еволюції комунікаційного середовища

Проаналізовано джерелознавчу базу еволюції комунікаційного середовища інформаційного суспільства як науковий фундамент формування уявлень про термінологічну систему проблемного поля інформаційно – комунікаційного простору.

докладніше...
Номер сторінки: 170

Заголовок новини: як зробити його ефективним(на матеріалах інформаційних передач першої програми Національної радіокомпанії України)

Аналізуються заголовки новин, які містяться в інформаційних програмах першого каналу Національної радіокомпанії України; визначаються головні чинники, які впливають на ефективність заголовків новинного повідомлення.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Кластер як нова регіональна модель інтеграції бібліотек ВНЗ України: копцептуальніхарактеристики та умови реалізації

Розглянуті питання формування кластеру як нової моделі інтеграції бібліотек регіону. Визначені його концептуальні характеристики та умови системної інтеграції до єдиного інформаційного простору регіону. Розроблена концептуальна схеми освітньо"науково"культурного кластера регіону.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму

Досліджено проблеми сучасних трансформацій масових комунікацій в контексті посилення антитерористичної діяльності, ролі та значення засобів масової комунікації у забезпеченні національної та міжнародної безпеки. Аналізується сучасний стан медіа – тероризму та шляхи посилення медіа – безпеки суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 189

Інформаційна безпека в працях вітчизняних і зарубіжних учених: зміст, проблеми і сутність

Аналізується ступінь розробленості проблеми й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли належного висвітлення у вітчизняній політологічній науці. На основі огляду наявних фундаментальних досліджень інформаційної безпеки автор доходить висновку про необхідність вивчення таких питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки сучасного українського суспільства, її залежності від політичних факторів, вплив політичних інститутів держави та громадянського суспільства сучасної України на становлення і функціонування системи інформаційної безпеки й ін.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Системно - синергетичний підхід у формуванні мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі

Розглядаються особливості мотивації учіння та освітнього середовища з позицій системно – синергетичного підходу

докладніше...
Номер сторінки: 206

Психологічні чинники політичної ідентифікації студентів у процесі формування політичної свідомості

Розкрито психологічні чинники формування політичної ідентичності, з’ясовано ставлення студентської молоді до держави у процесі політичного самовизначення.

докладніше...
Номер сторінки: 209

Інформаційні технології як засіб реалізації інноваційних процесів при підготовці сучасного фахівця з аварійно-рятовальних робіт

Показано, що впровадження інформаційних технологій і проектного підходу в організації навчального процесу в системі професійної освіти дозволить здійснювати підготовку фахів

докладніше...
Автори: Юрій Рак
Номер сторінки: 215

Зміст документаційних потоків в електронно-документній комунікації сучасного вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівнів акредитації в умовах інформаційно-комунікаційного середовища

Проводиться якісно – кількісний аналіз навчальних документів вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації в умовах їнього функціонування в інформаційно – комунікаційному середовищі сучасного суспільства. Це дає можливість визначити зміст документаційних потоків в електронно – документній комунікації сучасних вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, яка є найважливішою підсистемою соціальної комунікації нашого суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 221

Модель системи документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ

На основі проведеного дослідження ефективності електронного документообігу у ряду ВНЗ України запропонована його модель для корпоративного об’єднання. Особлива увага звертається на наявність функціональних підсистем електронного документообігу, створення мережі центрів обліку документів, структури банків документів. Запропонована функціональна схема розсилки документів у структурні підрозділи об’єднання, сформулювало практичні рекомендації щодо поступового впровадження даної моделі.

докладніше...
Автори: Юлія Якимюк
Номер сторінки: 228