Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Особенности личностной регуляции совладающего поведения студентов

В статье обосновывается необходимость формирования конструктивных форм совладающего поведения личности в период обучения в ВУЗ; представлен теоретический анализ проблемы совладающего поведения, обозначены представления о личностной регуляции и ее уровнях; выделены компоненты личностной регуляторики опосредующие функционирование копинг-стратегий; приводятся данные эмпирического исследования взаимосвязи копинг-стратегий и ряда показателей личностной регуляторики; показаны изменения межфункциональных связей в системе психологической защиты личности студента в процессе обучения в ВУЗе.

докладніше...
Номер сторінки: 242

Особливості розвитку та прояву синдрому емоційного вигорання у студентів-психологів

В статті проаналізовано синдром «емоційного вигорання», розглянуто симптоми та фактори, які призводять до його виникнення. Досліджено особливості розвитку та прояву емоційного вигорання у студентів-психологів.

докладніше...
Автори: Алла Мудрик
Номер сторінки: 238

Проблема професійного вигорання в соціально-педагогічній роботі

У статті виявлено характерні особливості соціально-педагогічної діяльності як чинника професійного здоров‘я соціального педагога. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем професійного вигорання фахівця. Визначено шляхи попередження виникнення професійного вигорання соціальних педагогів.

докладніше...
Номер сторінки: 234

Градації вираження емоційної стабільності у студентів творчих спеціальностей

Запропонований емпіричний матеріал презентує результати вивчення емоційної стабільності студентів творчих спеціальностей. Виявлено градації вираження емоційної стабільності містять відмінності в індивідуально-психологічних показниках досліджуваних, порівняльний аналіз яких конкретизує структуру емоційної стабільності/нестабільності творчої особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Особливості взаємозв’язку та взаємовпливу особистісної саморегуляції студентів та їхнього ставлення до себе

У статті наведено результати емпіричного дослідження особливостей особистісної саморегуляції студентів з різною структурою ставлення до себе. Описані зміни, які відбуваються у проявах процесів саморегуляції довільної активності й захисних механізмів у студентів з подібною структурою ставлення до себе на різних етапах підготовки. Проаналізовано зміни, які при цьому відбуваються у самій структурі ставлення до себе, що свідчить про динамічний характер взаємозв’язку досліджуваних феноменів.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Екологічна свідомість та самосвідомість як предмет наукового дослідження

Здійснено аналіз теоретико-методологічних підходів до вивчення свідомості особистості, зокрема її екологічної свідомості та самосвідомості. Окреслено дефініцію «екологічна самосвідомість», перспективи подальшого дослідження феномену.

докладніше...
Номер сторінки: 217

Батьківська модель родини в аспекті її впливу на формування уявлень про майбутнє сімейне життя

У статті висвітлено питання впливу родинного середовища на уявлення дітей про сімейне життя. Охарактеризована структура сімейних уявлень та їхнє значення у побудові майбутньої родини.

докладніше...
Номер сторінки: 212

Проблема креативності особистостіта механізми її прояву

У статті описано креативність як властивість особистості. Розкрито механізми прояву креативності. Виокремлено функції креативності особистості: адаптивна, функції розвитку особистості і самовираження індивіда. Окреслено особистісні кореляти креативності людини: активна життєва позиція, оптимізм, розвиток естетичних почуттів, прагнення до процесу творчості, відкриттів, до духовного зростання, до самопізнання, самовираження, працьовитість, толерантність, критичність, далекоглядність, почуття гумору, гнучкість та ін.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Проблеми сприяння самореалізації неповнолітніх, котрі відбувають покарання у місцях позбавлення волі

Стаття присвячена проблемам надання психологічної допомоги неповнолітнім, засудженим до позбавлення волі з метою їхньої подальшої самореалізації. Автор наводить перелік умов, необхідних для уникнення депривації метапотреб та, як наслідок, метапатології.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Розвиток соціального інтелекту особистості. актуальність проблеми

У статті розкрито зміст поняття «соціальний інтелект» як загальної здатності людини до пізнання поведінки інших людей. Обґрунтовано феномен інтелектуальної обдарованості, охарактеризовано дослідження, в яких описується це психологічне поняття з точки зору залежності його рівня розвитку від знань індивіда, рівня креативності та рівня IQ. Охарактеризовано складові інтелектуальної обдарованості.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Психологічна підготовка до юридичної діяльності

Стаття присвячена дослідженню індивідуальних особливостей студентів майбутніх юристів та їх психологічної підготовки до майбутньої юридичної діяльності. Серед необхідних для обраної діяльності властивостей особистості нами розглядались мотиви вибору професії, комунікативні, організаторські здібності, вольові та мисленнєві властивості тощо.

докладніше...
Автори: Ірина Зошій
Номер сторінки: 171

Структурно-змістові характеристики моделі особистості психолога

У статті розглянуто проблему розроблення моделі особистості спеціаліста. Проаналізовані підходи до побудови моделі особистості психолога-діагноста, визначені її структурні та змістові характеристики.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Якість життя особистості: теоретико-емпіричні доробки сучасної психології

У статті розкрито основні теоретичні та емпіричні позиції вивчення якості життя особистості у психологічній науці. Окреслення методологічних меж аналізу феномена якості життя особистості, його психологічних ознак та показників, дає змогу конкретизувати параметри прояву та виокремити найоптимальніші шляхи емпіричного вивчення.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Стан прокрастинації як чинник, що інгібірує формування успішної особистості

У сучасний час превалювання над гуманізацією технічного прогресу, розвитку нанотехнологій, кібернетики з’являються нові явища, загрожуючи загальному здоров’ю людства, розвитку успішної особистості. Одним із них є феномен прокрастинації, який має міждисциплінарне значення, оскільки стоїть на межі медицини, психології, соціології та філософії. Мета цієї статті — більш детально розглянути зазначений феномен з психологічної точки зору.

докладніше...
Номер сторінки: 157

Теоретико-психологічний аналіз проблеми механізмів захисту особистості

У статті розкриваються сучасні підходи щодо розуміння поняття «механізми психологічного захисту». Розглянуто новітні дослідження різновидів механізмів захисту особистості та порівняно їх з фундаментальними дослідженнями. Встановлено, що захисні реакції особистості можуть мати примітивний та зрілий характер. Аналіз психологічної літератури виявив той факт, що психологічні захисти можуть як негативно, так і позитивно вплинути на особистісне становлення людини.

докладніше...
Номер сторінки: 152

Перфекціонізм та педантизм: спільне та відмінне

У статті проаналізовано проблеми педантизму та перфекціонізму в психологічній науці. Описано особливості взаємозв’язків між виділеними поняттями. Виокремлено та сформовано спільні та відмінні ознаки у прояві перфекціонізму та педантизму в структурі особистості. Стаття базується на дослідженнях як вітчизняних, так зарубіжних науковців.

докладніше...
Номер сторінки: 147

Психолого - педагогічні аспекти формування самоефективності танцюючої молоді

У дослідженні розкрито поняття самоефективності з різних позицій — психології особистості, психології творчості, психології спорту, соціальної психології. Стаття містить опис експериментально-психологічного дослідження з проведеним статистичним аналізом та його інтерпретацією. Проаналізовано фактори, які впливають на рівень самоефективності танцюристів, зокрема мотиваційно-вольова сфера особистості, «Я-концепція», особистісна зрілість. Зроблено висновки та рекомендації за даними дослідження.

докладніше...
Автори: Юрій Назар
Номер сторінки: 253

Теоретичне та емпіричне дослідження колірного профілю як чинника віктимної поведінки

У статті наведено результати діагностування віктимної поведінки підлітків за допомогою виявлення їх колірного профілю.

докладніше...
Автори: В. Папуша
Номер сторінки: 248

Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування проектувальних умінь майбутнього соціального працівника

У статті представлено змістові характеристики процесу формування проектувальних умінь майбутнього соціального працівника у формі спеціального введення курсу «Соціальне проектування» у процес його фахової підготовки. Проаналізовано змістові та методичні характеристики цього спецкурсу, його вплив на формування проектувальних умінь, місце самостійної роботи студента в процесі вивчення спецкурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 244

Особливості навчальної діяльності студента - філолога як передумова становлення структури комунікативних здібностей

У статті висвітлено особливості навчальної діяльності студента-філолога, яка здійснюється на базі цілісного когнітивно-комунікативного підходу.

докладніше...
Номер сторінки: 239
Перейти до сторінки: