Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Смислові завдання моторних дій як засіб реабілітації осіб з психомоторними порушеннями

У статті з’ясовуються особливості реалізації розумово відсталими дітьми смислових завдань моторних дій, визначаються зміни координації рухів дітей-олігофренів за час виконання ними зовні схожих дій з різними смисловими завданнями, можливості застосування їх як засобів реабілітації осіб з психомоторними порушеннями, пропонуються результати дослідження взаємозв’язків між індивідуальним смисловим завданням і провідним рівнем побудови рухів, які спонукають до пошуку індивідуально доцільних смислових завдань.

докладніше...
Номер сторінки: 299

Особливості розвитку дитини з дитячим церебральним паралічем

Стаття присвячена проблемам розв’язання практичних завдань з удосконалення особистісного та інтелектуального розвитку осіб з обмеженими фізичними можливостями.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами

У статті висвітлено психологічні особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами, визначено коло психолого-педагогічних проблем сімей, які виховують дитину з порушеннями психофізичного розвитку, розглянуто умови формування оптимальної батьківської позиції до дітей з особливими потребам.

докладніше...
Номер сторінки: 289

Структура психологічної готовності студентів із соматичними вадами до майбутньої професійної діяльності

У статті викладено обґрунтування розробленої автором структури психологічної готовності до майбутньої професійної діяльності студентів із соматичними вадами.

докладніше...
Номер сторінки: 323

Вплив професійної діяльності на ставлення до людей з особливими потребами

Стаття присвячена аналізу соціально – психологічних факторів, які в найбільшій мірі детермінують прояви гандикапних реакцій. Розкриті основні чинники та соціально - психологічні механізми, які сприяють формуванню негативного ставлення до осіб з інвалідністю.

докладніше...
Номер сторінки: 318

Значення інформаційних систем і структур щодо зменшення соціально - психологічних чинників гандикапних реакцій

У статті визначаються взаємозв’язок гандикапних проявів і інформаційних систем, а також вплив інформаційних структур на сприйняття особистістю людей з особливими потребами та формування ставлення до них.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Зміст і цілі музикотерапії в соціально - педагогічній роботі з дітьми - інвалідами

У статті здійснено спробу узагальнення сучасного практичного досвіду, систематизації основних теоретичних положень використання музикотерапії в соціально-педагогічній роботі з дітьми-інвалідами.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 152

Специфіка міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі

У статті досліджувались особливості міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими можливостями в інтегрованому освітньому середовищі у контексті побудови їхньої індивідуальної стратегії самореалізації. З’ясовано, що особливості взаємодії студентів з обмеженими можливостями з мікросоціальним середовищем в умовах інтеграції у ВНЗ накладають суттєвий відбиток на специфіку самореалізації молоді та на побудову їхніх стратегій самореалізації.

докладніше...
Автори:
Номер сторінки: 144

Зміст і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю

У статті розглядаються особливості формування і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Особливості усвідомлення інвалідності дівчаткам - студентками: гендерний аспект

У статті розкрито змістове наповнення терміна «інвалід», проаналізовано гендерні особливості переживання інвалідності дівчатами студентського віку, розглянуто сексистські прояви щодо жінок-інвалідів у сучасному суспільстві, визначено основні принципи роботи викладачів.

докладніше...
Номер сторінки: 442

Анализ социально - психологических компонентов виктимизации личности инвалида в профессионально - образовательной среде

В статье приведены анализ социально-психологических компонентов виктимизации личности студента-инвалида. Раскрывается специфика инвалидности как феномена социально-психологического неблагополучия. Характеризуются факторы и условия социально – педагогической виктимизации в современной профессионально-образовательной среде.

докладніше...
Номер сторінки: 438

Психологічний ресурс прийомної сім’ї як чинник компенсації емоційної депривації у дітей

У статті розкриваються питання виникнення емоційної депривації у дітей в умовах емоційно збідненого середовища інтернатного закладу. Автор вказує на деформуючий вплив емоційної депривації на розвиток психічної сфери у дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Володіючи певними зовнішніми та внутрішніми ресурсами та резервами, прийомна сім’я може стати своєрідним реабілітаційним простором для подолання та компенсації негативних наслідків емоційної депривації у дітей.

докладніше...
Номер сторінки: 433

Застосування методики незавершених оповідань у системі діагностики соціально - перцептивних установок дітей із церебральним паралічем

Статтю присвячено вивченню особливостей соціально-перцептивних установок у дітей із церебральним паралічем на матеріалі методики незавершених оповідань. Результати дослідження спонукають до пошуку шляхів психокорекції через застосування прогностичних програм.

докладніше...
Номер сторінки: 428

Мотивація навчальної діяльності молодших школярів із порушеннями слуху: проблеми й аспекти дослідження

Статтю присвячено аналізу мотивації навчальної діяльності молодших школярів. Описані результати дослідження підтверджують наявність психологічних особливостей розвитку мотивації навчальної діяльності у молодших школярів з порушеннями слуху, а саме: недостатньо розвинена пізнавальна мотивація, домінує ігрова мотивація, високий показник низького рівня самооцінки учнів.

докладніше...
Номер сторінки: 423

Формування духовно - моральних цінностей у студентів з особливими потребами в контексті проблеми соціальнопсихологічної адаптації

У статті на підставі теоретичного аналізу пропонується визначення сутності поняття «духовно-моральні цінності». Проаналізовано провідні теоретичні підходи до формування духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями, систематизовано завдання, критерії та рівні їх сформованості; визначено психолого – педагогічні умови ефективного формування духовно-моральних цінностей у студентів з особливими потребами в контексті проблеми соціально-психологічної адаптації.

докладніше...
Номер сторінки: 419

Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку

У статті розглядається соціальна робота з людьми похилого віку. Досліджено старіння суспільства як наслідок демографічної кризи. Розкрито соціальні, психологічні та фізіологічні характеристики цієї категорії людей. Висвітлено головні проблеми які супроводять життя людей похилого віку. Охарактеризовано принципи, форми та методи соціальної роботи, що спрямовані на цю категорію українського суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 414

Концепція гуманізму у вихованні та навчанні дітей з обмеженими можливостями

У статті розглядається концепція гуманізму і ефективні педагогічні технології в системі виховання і навчання дітей з обмеженими можливостями. Найбільш гуманістичними та ефективними методами роботи з хворими дітьми вважають педагогічні системи: Монтессорі-педагогіка, педагогіка Р. Штейнера, М. Харі та ін.

докладніше...
Номер сторінки: 256

Психолого - педагогічні засади комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами

У роботі розкривається сутність психолого-педагогічних засад здійснення комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах оновленого освітньо-реабілітаційного простору. Вперше висвітлюється пріоритетний принцип та психолого-педагогічні аспекти комплексної реабілітації. Обґрунтовуються показники ефективності процесу комплексної реабілітації та цілеспроможність освітньо-реабілітаційної системи.

докладніше...
Автори: Ольга Петух
Номер сторінки: 251

Формування компетенцій підтримки здоров’я у процесі фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ

Стаття розкриває теоретичні підходи і особливості формування компетенцій підтримки здоров’я у студентів спеціальних медичних груп вузу в процесі фізичного виховання. Представлена педагогічна модель формування компетенцій підтримки здоров’я. У статті наведено результати експерименту.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Особливості формування самоставлення студентів з особливими потребами

Аналізується проблема формування ставлення особистості до себе з врахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку. Особлива увага приділяється аналізу специфіки самооцінки, емоційно-ціннісного самоставлення студентів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 241