Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: МІЖНАРОДНА Й НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Становлення громадянського суспільства в Україні як суб’єкта національної безпеки держави

Розглядається громадянське суспільство в умовах демократичного розвитку та його вплив на формування системи національної безпеки держави. Визначаються основні принципи формування єдиної політичної нації. Аналізується процесс становлення громадянського суспільства в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 85

Актуальні напрями державного управління в умовах неоліберальної глобалізації

У статті розглянуто деякі актуальні напрями державного управаління в умовах процесів глобалізації, що відбуваються у світовій політиці, економіці, демографії, кутьтурі. Приділяється увага охороні природи, раціональному природокористуванню, природоохоронному законодавству, якості життя. Пропонується політична глобалістика як наукова основа державного управління. Пропонується створення системи політико-глобалістичної соціалізації як необхідної умови виховання громадян держави.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Медіа-тероризм серед інших видів тероризму: спроба типологічного аналізу

У статті розглядаються питання типологізації тероризму, виділення класифікаційних критеріїв і визначення місця медіа-тероризму серед інших видів тероризму.

докладніше...
Номер сторінки: 156

Міжнародний тероризм: протиріччя в оцінці причин і загроз

Розглянуто стан і протиріччя у вивченні причин розгортання міжнародної терористичної діяльності. Вказано на небезпеку надто поверхового трактування такого явища, як міжнародний тероризм.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Пріоритети міжнародного партнерства в подоланні суїцидного тероризму

У статті узагальнено наявні підходи щодо реалізації політичної складової Глобальної контртерористичної стратегії Організації Об’єднаних Націй. Визначено пріоритети міжнародного співробітництва в подоланні суїцидного тероризму. Зроблено акцент на ролі інститутів громадянського суспільства в протидії поширенню радикальних ідей, які спонукають до масових убивств і прославляють смертників.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Проблеми інформаційної безпеки України

У статті розглянуті проблеми інформаційної безпеки України в умовах глобальної інформатизації і розвитку Інтернету, коли інформаційна інфраструктура країни й національні інформаційні ресурси стають одним із вирішальних чинників розвитку держави.

докладніше...
Номер сторінки: 178

Проблема агресії і насильства: світоглядно - інформаційний вимір

У запропонованій статті розглянуто наукові концепції, понятійний апарат та світоглядно – інформаційні аспекти актуалізації проблеми агресії і насильства в умовах становлення й розвитку інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Інформаційна безпека в працях вітчизняних і зарубіжних учених: зміст, проблеми і сутність

Аналізується ступінь розробленості проблеми й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли належного висвітлення у вітчизняній політологічній науці. На основі огляду наявних фундаментальних досліджень інформаційної безпеки автор доходить висновку про необхідність вивчення таких питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки сучасного українського суспільства, її залежності від політичних факторів, вплив політичних інститутів держави та громадянського суспільства сучасної України на становлення і функціонування системи інформаційної безпеки й ін.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медіа-тероризму

Досліджено проблеми сучасних трансформацій масових комунікацій в контексті посилення антитерористичної діяльності, ролі та значення засобів масової комунікації у забезпеченні національної та міжнародної безпеки. Аналізується сучасний стан медіа – тероризму та шляхи посилення медіа – безпеки суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 189