Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Вето-гравці як центри прийняття владних рішень в Україні: особливості 2007–2012 рр.

У статті розглянуто поняття «центри владних рішень» та «вето-гравц»і. Проаналізовано взаємовідносини між вето-гравцями у період 2007–2010 рр. та 2010–2012 рр., зроблено висновок, що серйозними вето-гравцями у першому періоді були Президент та Прем’єр, і другому періоді: парламент та уряд втрачають статус вето-гравці, натомість, його утримує Президент та здобувають представники опозиційних парламентських фракцій.

докладніше...
Номер сторінки: 44

Методологічні підходи зарубіжних дослідників до вивчення державно-церковних відносин в Україні

У пропонованій статті аналізуються основні методологічні підходи зарубіжних авторів щодо вивчення проблеми державно-церковних взаємин в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 40

Концептуалізація ідеї державності як основа діяльності політичних еліт

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасного політичного розвитку — ролі еліт у визначенні та концептуалізації ідеї української державності. Визначено контури історичної генези концепцій та моделей дежавотворення минулого століття (соціалістичні, ліберальні, консервативні та ін.). Проаналізовано особливості сучасних метаморфоз політичних еліт в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 36

Передумови авторитарної еволюції інституту президентства на пострадянському просторі

У статті виявлено чинники, що в комплексі обумовлюють потенційну авторитарну еволюцію інституту президентства в Україні та інших пострадянських державах, окреслено можливості для запобігання цьому процесу, дано відповідні рекомендації.

докладніше...
Номер сторінки: 30

Ідеологічні метаморфози нового парламенту

Статтю присвячено питанням ідеологічної розбудови на прикладі парламентських партій України. Проаналізовано передвиборчі програми чинних парламентських партій з метою визначення їх ідеологічних перспектив.

докладніше...
Номер сторінки: 57

Електоральний процес як феномен демократичного розвитку

У статті досліджено зв’язок електоральної культури, електорального процесу та демократичного політичного маркетингу.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Формування іміджу держави в контексті політичної модернізації України

В статье рассматривается формирование имиджа государства в контексте политической модернизации Украины. Политическая модернизация исследуется как важнейший ресурс наполнения позитивным содержанием имиджа государства. Предлагаются авторские определения понятий «имидж государства», «информационно-коммуникационное обеспечение политической модернизации».

докладніше...
Номер сторінки: 47

Еволюція політико-правового статусу уряду України крізь призму білоруського досвіду

Виявлено зміст політичних процесів, пов’язаних з юридичним місцем уряду у системі поділу влади в Україні. Зроблено спробу екстраполяції досвіду еволюції статусу уряду у сусідній Білорусі для прогнозування та уточнення місця уряду України в межах суперпрезидентської системи влади, що складається де-факто.

докладніше...
Номер сторінки: 41

Трансформація інституту місцевого самоврядування України у контексті європейського досвіду

У статті проаналізовано рівень впливу досвіду місцевого самоврядування у країнах ЄС на українську практику та з’ясовано вектори трансформації інституту місцевого самоврядування в Україні. Обґрунтовано авторську методологічну позицію у питаннях дослідження процесів реформування на місцевому рівні.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Політичні інститути і форми правління: проблеми організації та функціонування

У статті досліджено політико-праксеологічні засади організації і функціонування політичних інститутів та їх зв'язок з формами правління.

докладніше...
Номер сторінки: 93

Cутність та особливості радянської концепції бюрократії

У статті проаналізовано сутність радянської концепції бюрократії. Особливості цієї моделі. Описано радянський тип бюрократії та його розвиток за часи СРСР.

докладніше...
Номер сторінки: 87

Соціокультурна ідентичність як чинник підвищення ефективності державного управління: історія та сучасність

Статтю присвячено аналізу соціокультурної ідентичності, її місця та ролі у процесі впровадження державної політики та реалізації основних демократичних принципів державного управління. Визначено, що соціокультурна ідентичність виступає вагомим чинником підвищення ефективності державного управління в сучасних умовах.

докладніше...
Номер сторінки: 82

Освіта як ресурс етнополітичної мобілізації (на прикладі українсько-польської конфліктно-конфронтаційної взаємодії в дистрикті «Галичина» в роки другої світової війни)

У статті розкриваються причини акцентуалізації ролі освіти як структурного компоненту процесу етнополітичної мобілізації в Галичині в роки Другої світової війни. Основну увагу автор звертає на маніпулювання етнічними цінностями, міфами та символами українськими періодичними виданнями, що перебували під впливом ОУН (б) чи були легалізовані нацистською владою. Окремо розкривається роль окупаційної адміністрації в ескалації українсько-польської конфліктно-конфронтаційної взаємодії в освітній галузі краю.

докладніше...
Номер сторінки: 77

Основні політичні партії молодої демократичної держави

У статті сформовано ідеальну модель співвідношення партійного впливу на формування влади молодої демократичної держави, через розбудову засобами громадянського суспільства основних масових економічної і соціальної партій у коаліції із невеликими, зелених та ідеологічних правої і лівої партіями.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Урядові кабінети в контексті «РАННЬОГО» конституційного дизайну у ВІРМЕНІЇ: 1990–1998 рр.

Запропоновано аналіз «раннього» етапу конституційного дизайну у Вірменії (1990–1998 рр.). Визначено місце урядів у контексті «формальних» та «фактичних» технік оцінювання систем правління Вірменії. Проаналізовано конструкції і способи формування урядів, визначено різницю між ними в умовах превалювання того або іншого формату партійної/непартійної композиції парламенту. Означено проблеми конституційного дизайну у Вірменії.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Громадський моніторинг: визначення нормативно – правової бази

Стаття присвячена розгляду проблеми діяльності громадських організацій, основним фактором якої є проведення громадського моніторингу. Автор проаналізував нормативно – правове поле проведення громадського моніторингу й функціонування громадських організацій.

докладніше...
Номер сторінки: 74

Основні підходи до розуміння феномена бюрократії

У статті проаналізовано сутність поняття бюрократія, різні підходи до розуміння цього поняття. Описано основні моделі бюрократії.

докладніше...
Номер сторінки: 69

Основи цивільно-військових відносин: світовий досвід та Україна

У статті розглянуто сутність цивільно – військових відносин, специфіку формування системи таких відносин у країнах Заходу та в Україні. Підкреслено важливість їх подальшої оптимізації з метою набуття Україною стабільних демократичних якостей.

докладніше...
Номер сторінки: 63

Державно – церковні відносини в Угорській республіці

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано правове регулювання державно-церковних відносин в Угорщині. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільно – релігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Середній клас як суб’єкт соціально-політичних процесів

Стаття присвячена характеристиці основних соціально – політичних функцій середнього классу та ефективності їхнього виконання. Досліджується роль середнього класу в процесі демократизації суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 54
Перейти до сторінки: