Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ЗАГАЛЬНА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Вибір кольору як засіб психодіагностики та психокорекції емоційного стану особистості

У статті досліджуються особливості практичного застосування проективного підходу в професійній діяльності практичного психолога. Наведено результати емпіричного дослідження емоційного стану особистості в екстремальних професійних умовах.

докладніше...
Номер сторінки: 154

Проблемы интегративной теории и пути развития современной гуманистической психотерапии

В статье очерчиваются вопросы создания интегративной теории психотерапии гуманистического направления. Поднимаются проблемы распространения в психологической науке гедонистических, антиинтеллектуальных, иррационалистических и мистических теорий; очищения гуманистической психотерапии от паранаучной мифологии и мистики, согласования ее гносеологических и аксеологических основ.

докладніше...
Номер сторінки: 149

Психологічна ресурсність як чинник особистісного саморозвитку студентів-психологів

У статті теоретично проаналізовано психологічні ресурси як головний фактор саморозвитку особистості. Наведено результати емпіричного дослідження зумовленості особистісного саморозвитку студентів-психологов їхньою психологічною ресурсністю. З’ясовано, що психологічна ресурсність дає змогу здійснювати «саморозвиток з тенденцією збільшення позитивних якостей».

докладніше...
Автори: Олена Штепа
Номер сторінки: 144

Діагностика просоціальної поведінки у вітчизняній та зарубіжній психології

У статті представлено аналіз методів, що застосовуються для діагностики просоціальної поведінки або просоціальної спрямованості особистості. Розглянуто вітчизняні та англомовні методики, які діагностують такі сторони про соціальності, як мотиваційна, афективна, смислова та поведінкова.

докладніше...
Номер сторінки: 141

Психологічні передумови вивчення відповідальності особистості з точки зору цілісно-функціонального підходу

Стаття окреслює проблему відповідальності особистості з огляду на цілісно-функціональний підхід. Описана взаємозалежність між ціннісними та функціональними положеннями. Розкрита сутність структурних компонентів відповідальності особистості, її властивостей, механізмів.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Концептуальні межі поняття «травматична пам’ять» у зарубіжній і вітчизняній літературі

У статті висвітлено концептуальне поле конструкта «травматична пам’ять». Проаналізовано погляди вчених стосовно її природи. Виявлено відмінності між травматичними спогадами і пам’яттю іншої модальності. Сформовано визначення травматичної пам’яті як психічного процесу в межах норми.

докладніше...
Номер сторінки: 191

Роль керівництва у формуванні психологічної складової здоров’я персоналу

У статті розглянуто міра впливу керівництва на здоров’я персоналу. Доведено, що саме високий рівень емоційної відданості персоналу сприяє збереженню здоров’я співробітників. Представлено аналіз теоретичних розробок питання в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців.

докладніше...
Номер сторінки: 186

Про полоьве зусилля

У статті вольове зусилля розглядається як центральне поняття, що характеризує вольову сферу особистості; аналізуються діагностичні можливості методів дослідження вольових зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 204

Особливості долання труднощів особами з різним рівнем задоволеності життям

Виявлено, що задоволеність життям детермінує вибір способів долання труднощів. З’ясовано, що позитивне ставлення до подій визначає прагнення безпосередньо розв’язувати проблемні ситуації. Розчарування особи у своєму житті пов’язане з пасивним очікуванням того, коли труднощі зникнуть самі, припускаючи, що існує потойбічна сила, яка вплине на перебіг майбутніх подій.

докладніше...
Номер сторінки: 204

Психосоматична гармонізація розвитку людини

У статті наведено теоретичне узагальнення та практичні аспекти значущості гармонійної єдності психічного і соматичного для всебічного розвитку людини. Показані шляхи оптимізації психосоматичної саморегуляції школярів у педагогічному процесі на основі рухової діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Професійне здоров’я представників екстрених служб

Статтю присвячено аналізу проблеми професійного здоров’я представників екстрених служб. Розглянуто сутність поняття професійного здоров’я, його структурні компоненти. Проаналізовано особливості діяльності екстрених служб. Наведено результати експериментального дослідження професійного здоров’я представників екстрених служб на прикладі працівників швидкої медичної допомоги.

докладніше...
Номер сторінки: 115

Рівневий підхід у дослідженні афективної поведінки

Висвітлено основні причини та наслідки виникнення афективних проявів особистості, представлено короткий огляд структури афективної сфери та рівневий підхід у дослідженні афективної регуляції поведінки особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 111

Концептуальні підходи вивчення феномену якості життя та його оцінки

Статтю присвячено актуальній темі дослідження якості життя в сучасних наукових підходах. Виділені основні показники якості життя, його компоненти, критерії й оцінки. Зазначено, що найбільше досліджень феномену якості життя проведено зарубіжними вченими, тоді як в Україні його вивченню приділяється найбільша увага в галузі медицини. Передбачено важливість оцінювання якості життя з психологічної точки зору.

докладніше...
Номер сторінки: 128

Методологічні складові інструментарію психологічної експертизи в умовах навчального закладу

У статті автор розкриває методологічні складові організації і підготовки проведення психологічної експертизи інструментарію в навчальних закладах і презентує алгоритм проведення даного виду психологічної експертизи.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Діагностичні можливості опитувальника «Стратегіальне поле психолога»

Представлено авторський опитувальник самооціночного типу, який надає змогу оцінити стратегіальне поле психолога. Проаналізовано результати проведеного дослідження, згідно з якими визначаються переваги студентів – психологів і практичних психологів у виборі основних стратегій професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 117

Теоретичний аналіз психологічних аспектів явища ксенофобії

У статті автор здійснює спробу теоретичного аналізу психологічних аспектів ксенофобії в умовах сучасного суспільства. Зроблено акцент на розгляді ксенофобії саме як соціально-психологічному явища. Визначено основний підхід у психічній адаптації особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Дискримінантний аналіз компетентності у психологічному контексті

У статті наведено результати теоретичного вивчення компетентності як прояву людського капіталу. Визначено головні характеристики компетентності та особливості її формування шляхом актуалізування компетенцій. Вказано особливості компетенцій.

докладніше...
Автори: Олена Штеп
Номер сторінки: 108

Зміни сенсорних і сенсомоторних проявів з урахуванням функціональної асиметрії

Розглядаються зміни, що відбуваються у сенсорній і сенсомоторній сферах практично здорової молодої людини під квантово-механічним впливом. Зміни розглядаються з урахуванням індивідуального профілю функціональної асиметрії людини. Квантово-механічний вплив резонансної частоти по-різному впливає на людей з різним профілем асиметрії, змінює енергопотенціал, специфічну працездатність. Подальші дослідження можуть бути вельми цікавими і практично значущими.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Гандикапізм в системі споріднених понять

У статті аналізуються особливості гандикапізму та його місце в системі інших психологічних понять, близьких за змістом. Розглядається специфіка формування та прояву гандикапізму, його вплив на особливості побудови міжособистісних стосунків, розвиток індивіда.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Психологічні механізми та чинники формування пізнавальної самостійності

У статті обґрунтовуються психологічна сутність пізнавальної самостійності та чинники її формування під час інтеріоризації навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 93
Перейти до сторінки: