Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Воєнно - іміджева політика держави як засіб формування позитивного образу збройних сил

У статті обговорюються питання формування позитивного іміджу армії. Розглядається зміст поняття «воєнно – іміджева політика» держави та її складових елементів. Здійснюється аналіз механізмів реалізації воєнно-іміджевої політики держави.

докладніше...
Номер сторінки: 83

Порівняльна характеристика функціональних відмінностей громадської думки у недемократичних політичних режимах та в умовах демократії

Статтю присвячено розгляду явища громадської думки, важливості її становлення як соціально-політичного інституту, що сприяє розвитку демократії. Охарактеризовано поняття тоталітаризму в основних його прикметних рисах. Досліджено можливість існування громадської думки як явища, породженого, по-суті, демократією і такого, що підсилює демократичне врядування в умовах тоталітарного режиму. Розглянуто основні функції громадської думки. Проведено порівняльний аналіз реалізації функцій громадської думки в умовах тоталітаризму і демократії. З’ясовано відмінність у формуванні та проявах громадської думки за умов демократичного, тоталітарного й авторитарного політичних режимів. Доведено, що громадська думка існує в тоталітарних і авторитарних політичних режимах, де піддається певним модифікаціям у своїх функціональних можливостях. Доведено, що громадська думка як повноцінний суспільно-політичний інститут може бути утвердженою і максимально реалізовувати свої функції в умовах демократії.

докладніше...
Номер сторінки: 75

Інформаціна безпека: нові підходи до визначення поняття

Стаття присвячена розгляду нових підходів до дослідження поняття «інформаційна безпека». Аналізуються наявні у політичних і юридичних науках визначення поняття. Наявні визначення пропонується поділити на кілька груп: інформаційна безпека як безпосередньо стан захищеності інтересів, особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері; інформаційна безпека як стан соціально – політичного середовища, при якому забезпечується захист особистості, суспільства, держави; інформаційна безпека як право, гарантія одержання достовірної інформації.

докладніше...
Номер сторінки: 216

Вплив інформатизації на інформаційне бібліотечне середовище вищих навчальних закладів

Розглядаються зміст та характер впливу інформатизації на бібліотечно – інформаційне середовище. Визначаються напрями інтеграції бібліотек до інформаційного середовища вищих навчальних закладів освіти.

докладніше...
Автори: Надія Апшай
Номер сторінки: 212

Роль світоглядних позицій у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх учителів засобами соціальної комунікації

У статті розглядається проблема взаємозв’язку соціокультурної компетенції майбутнього вчителя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття «соціокультурна компетенція», визначено складові компоненти соціокультури. Здійснено аналіз психолого - педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок з соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Маркетингова культура як концептуальна проблема видавничої сфери України

У статті порушено теоретико – прикладні проблеми маркетингу у видавничій сфері і його ролі у забезпеченні конкурентоспроможності суб’єктів видавничої діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 197

Кластер як нова регіональна модель інтеграції бібліотек ВНЗ України: копцептуальніхарактеристики та умови реалізації

Розглянуті питання формування кластеру як нової моделі інтеграції бібліотек регіону. Визначені його концептуальні характеристики та умови системної інтеграції до єдиного інформаційного простору регіону. Розроблена концептуальна схеми освітньо"науково"культурного кластера регіону.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Заголовок новини: як зробити його ефективним(на матеріалах інформаційних передач першої програми Національної радіокомпанії України)

Аналізуються заголовки новин, які містяться в інформаційних програмах першого каналу Національної радіокомпанії України; визначаються головні чинники, які впливають на ефективність заголовків новинного повідомлення.

докладніше...
Номер сторінки: 177

Історіографія дослідження еволюції комунікаційного середовища

Проаналізовано джерелознавчу базу еволюції комунікаційного середовища інформаційного суспільства як науковий фундамент формування уявлень про термінологічну систему проблемного поля інформаційно – комунікаційного простору.

докладніше...
Номер сторінки: 170

Політики та Інтернет в Україні: повний оф-лайн

Характеризується Інтернет – простір України, Росії та США. Увага акцентується на визначенні рівні залучення Інтернет"ресурсів під час виборчої Президентської кампанії 2010 року та можливості Інтернету як одного із засобів політичної комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 166

Кризові комунікації у політичному дискурсі

Досліджено кризові комунікації у політиці. Вивчено відображення кризових явищ у політичному дискурсі. Проаналізовано особливості формування політичного дискурсу у кризових ситуаціях.

докладніше...
Номер сторінки: 161

Мовноокомунікативні властивості у системі ключових компетенцій фахівця

У статті висвітлено мовно-комунікативні властивості фахівця у системі ключових компетенцій медика-науковця.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Автоматизовані системи управління як чинник політикооекономічних комунікацій

Стаття присвячена розробкам інформаційних технологій для використання математичних моделей в політико-економічних комунікаціях у сучасній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 120

Символи, які нас можуть об’єднати стисле обґрунтування проекту Великого Герба України)

В статті обґрунтовується проект Великого Гербу України з прадавніми народними символами в основі - хрестом, горизонтальним півмісяцям ріжками догори та шестикутною зіркою.

докладніше...
Номер сторінки: 118

Сучасний стан і системні засади функціонування видавничої справи України в умовах глобалізації та кризи

Проаналізовано сучасний стан видавничої сфери України. Запропонована модель комп’ютеризованої видавничо-поліграфічної системи здатної забезпечити конкурентоздатність української книги та ЗМІ.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Маніпуляція суспільством: мутація й інмутація як концепції соціально-комунікаційних технології

У статті здійснюється аналіз ситуації навколо тлумачення терміна “маніпуляція суспільством”. Пропонуються поняття «мутація» й «інмутація», подається тлумачення запропонованих термінів, обґрунтовується об’єктивність їхнього введення в науковий обіг.

докладніше...
Номер сторінки: 108

Феномени інформаційно - комунікаційного простору та їх ризики для політичних процесів

У статті розглядаються явища, породжені інформаційно-комунікаційним простором в аспекті пов'язаних з ними ризиками для політичних процесів - інформаційна війна, паблик рилейшнз, електронний уряд, Інтернет-комунікації. Робиться висновок про те, що результати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у політичні процеси не можна оцінювати однозначно. З одного боку, у наявності факти, що підтверджують позитивний ефект, з іншого боку - виникають нові погрози та ризики, небезпечні для демократії.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Роль невербальних компонентів комунікації при формуванні «першого враження» про співрозмовника у процесі спілкування

У статті розглянуто соціально-психологічний феномен «першого враження» про суб’єкта спілкування, який включає в себе чуттєвий, логічний та емоційний компоненти. Проаналізовано характер впливу невербальних компонентів комунікації на природу його формування та експериментально визначено ряд факторів, які забезпечують ефективність процесу спілкування викладача і студента.

докладніше...
Номер сторінки: 89
Перейти до сторінки: